SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polska polityka zagraniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polska polityka zagraniczna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-PPZ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami polskiej polityki zagranicznej w oparciu o teksty źródłowe oraz literaturę przedmiotu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Główni aktorzy polityki zagranicznej – funkcje, obowiązki. 2. Eksperci o współczesnej polskiej polityce zagranicznej. 3. Nowe kierunki polskiej polityki zagranicznej po roku 1989 4. Stosunki polsko-rosyjskie. 5. Stosunki Polski z Ukrainą, Białorusią i państwami nadbałtyckimi. 6. Stosunki polsko-niemieckie. 7. Strategia bezpieczeństwa Polski. 8. Miejsce Polski w UE. 9. Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. 10. Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa na świecie. 11. Stosunki Polski z Watykanem. 12. Polska w organizacjach międzynarodowych. 13. Czy istnieje w Polsce jedna wizja polityki zagranicznej?

Metody kształcenia

Samodzielna praca z tekstem, metoda problemowa, dyskusja

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

 1. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku.
 2. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011.
 3. Żomańczuk T., Rozszerzenie Unii Europejskiej a prezydencja Polski w Radzie UE, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń-marzec 2011
 4. Szeptycki A., Ukraina jako państwo postkolonialne?, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń-marzec 2011.
 5. Sołonenko I., Ukraina liczy na Polskę, „Nowa Europa Wschodnia”, marzec-kwiecień 2011.
 6. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.
 7. Zyblikiewicz L., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Kraków 2010.
 8. Wiśniewski B., Ku strategicznemu partnerstwu: stosunki polsko-amerykańskie 1989-2009, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, marzec-kwiecień 2009.
 9. Łastawski K.,  Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 10. Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, red. naukowa A. Wojtaszczyk, Warszawa 2009.
 11. Bieleń S., Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3-4 (t. 38), 2008.
 12. Rotfeld A. D,, Polityka suwerennej Polski w niestabilnym świecie, „Sprawy Międzynarodowe”, 2008, nr 4.
 13. Grudziński P., Państwo inteligentne: Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń 2008.
 14. R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
 15. K. Skubiszewski, Podstawy stosunków polsko-niemieckich, „Przegląd Powszechny”, 9 (1033) 2007.
 16. Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 2, Warszawa 2007.
 17. R. Kuźniar, Polityka i siła, Warszawa 2006.
 18. Rotfeld A. D., Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.
 19. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Warszawa, 28 lipca 1993 r.
 20. Exposé premiera RP Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie (fragment dotyczący polskiej polityki zagranicznej) Warszawa, 18 stycznia 1990 r.

Literatura uzupełniająca

 1. Białe plamy - czarne plamy: sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, Warszawa 2010.
 2. Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek. Mocarstwo nad Wisłą?, Warszawa 2009.
 3. Sachs J, Koniec z nędzą, Warszawa 2006
 4. Granice integracji – wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Władysława Bartoszewskiego na Międzynarodowym Forum Bertelsmana Berlin, 20 stycznia 2001 r.
 5. Czym jest polska racja stanu wobec aktualnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych? - wystąpienie sejmowe ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego Warszawa, 21 stycznia 1993 r.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:18)