SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-PRO-P 3-S14_pNadGen2Z7E0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  z zakresu budowania, analizy i zarządzania projektami. 

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu organizacji i zarządzania

Zakres tematyczny

1. Podstawowe  pojęcia prakseologicznego podejścia: zachowanie się i działanie, cel, sprawstwo i odpowiedzialność, cenność, korzyść, strata i powodzenie.

2. Aspekty metodologiczne w projektowaniu.

3. Działanie zorganizowane: cykl działania zorganizowanego i jego fazy, opracowanie indywidualnych projektów przez studentów, zgodnie z cyklem zorganizowanego działania.

4. Sprawność działania i jego postaci: analiza pojęcia „sprawność działania”, podstawowe postaci sprawnego działania, poboczne postaci sprawnego działania, prakseologiczny system ocen i jego wykorzystanie.

5. Wytyczne sprawnego działania (dyrektywy prakseologiczne).

6.  Cel, rodzaje, stosunki między celami, cechy charakterystyczne celów.

7. Opracowywanie indywidualnych projektów – sprzęganie się celów.

8.Projektowe  ujęcie organizacji.

 9. Procesy decyzyjne w organizacji, heurystyka. 

9. Model stylów decyzyjnych.

10. Struktura socjometryczna w budowaniu projektów.

11. Stosowanie efektu synergicznego i organizacyjnego w zarządzaniu projektami.

12. Opracowywanie  grupowych projektów według H. Le Chatelier’a.

12.  Prawo harmonii według Karola Adamieckiego.

13. Nawyki skutecznego działania według Covey’a.

Metody kształcenia

Analiza literatury przedmiotu, indywidualne  i grupowe projekty, dyskusja grupowa, testy decyzyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (20% wartości oceny końcowej), aktywność na zajęciach (30% wartości oceny końcowej), przygotowanie indywidualnych i grupowych projektów. (50% wartości oceny końcowej)

Literatura podstawowa

 1. Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi.
 2. Kotarbiński T. (1957), Sprawność i błąd, Warszawa.
 3. Kotarbiński T. (1975), Traktat o dobrej robocie, Wrocław -  Kraków –Warszawa.
 4. Zieleniewski J. (1975), Organizacja i zarządzanie, Warszawa.
 5. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.
 6. Pszczołowski T. (1984), Organizacja od dołu do góry, Warszawa.
 7. Martyniak Z. (1986), Historia myśli organizatorskiej, Kraków.
 8. Katz D., Kahn R., L. (1989), Społeczna psychologia organizacji, Warszawa.
 9. Marynowicz – Hetka E., Piekarski J. (1998), Wokół problemów działania społecznego, Katowice.
 10. Kotarbiński T. (2001), Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 11. Machnik A. (2002), Jak działać sprawnie i skutecznie, Gliwice.
 12. Morgan G. (2002), Obrazy organizacji, Warszawa.
 13. Robbins S. P. (2003), Zachowania w organizacji, Warszawa.
 14. Bruch H. (2006), efektywne zarządzanie, Kraków.
 15. Karwat M. (2006), O złośliwej dyskredytacji, W-wa.
 16. Cabała P. (2007), Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Kraków.
 17. Dębicka A. (2008), Sprawne państwo, W-wa.
 18. Karwat M. (2009), Akredytacja w życiu społecznym i politycznym, W-wa.
 19. Kieżun W. (2009), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, W-wa.
 20. Bieniok H. (2011), Metody sprawnego zarządzania, W-wa.
 21. De Montbrial  T. (2011), Działanie i system świata, W-wa.

Literatura uzupełniająca

 1. Nowak J. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa.
 2. Badania empiryczne w socjologii – wybór tekstów (1997), red. Malikowski M., Niezgoda M., Tyczyn.
 3. Sztumski J. (1998), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa.
 4. Marketing polityczny w teorii i praktyce (2002), red. Jabłoński A., Sobkowiak L., Wrocław.
 5. Penc J. (2002), Strategiczny system zarządzania, W-wa.
 6. System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń (2002), red. Markowski R., Warszawa.
 7. Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologicza, Warszawa.
 8. Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (2005), Gliwice.
 9. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. (2007), Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław.
 10. Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (2007), Gliwice.
 11. Witkowska M. (2008), Zarządzanie projektami, Gliwice.
 12. Ziółkowski J. (2008), Socjotechnika autorytetu politycznego, W-wa.
 13. Integralnokulturowe badabie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne (2009), red. Królikowka J., Warszawa.
 14. Kieżun W. (2009), Patologia transformacji, W-wa.
 15. Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości, W-wa.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:09)