SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-PRS4-S-S14_pNadGen2E9ML
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy proseminaryjnej, przygotowującej do napisania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Formułowanie tematu pracy.
 2. Eksploracja pola badań.
 3. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 4. Stawianie hipotez.
 5. Budowa struktury pracy.
 6. Zapoznanie się z poziomem wiedzy zastanej dotyczącej tematu.
 7. Krytyka narracji naukowej.
 8. Określenie metod badawczych oraz technik
 9. Gromadzenie materiału.
 10. Opracowanie materiału (metodologia ilościowa i jakościowa).
 11. Tworzenie narracji.
 12. Politologia – instrumentarium badacza.

Metody kształcenia

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”; analiza krytyczna źródeł; dyskusja, metaplan, metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ćwiczenia tekstowe (20% wartości oceny); praca proseminaryjna (80% wartości oceny końcowej).

Literatura podstawowa

 1. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 3. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 5. J. R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii, Wrocław 2010.
 6. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 7. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.
 8. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.
 9. J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003.
 10. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 11. W.P. Shivley, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 12. J. Such, Problemy weryfikacji wiedzy: studium metodologiczne, Warszawa 1975.

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

 1. Znormalizowany wydruk komputerowy: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12°, interlinie 1,5; marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dookoła strony).


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:11)