SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do studiów politologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do studiów politologicznych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-WSP-Ć-S14_pNadGen1L5WN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ogólne wprowadzenie do studiów wyższych z uwzględnieniem specyfiki studiów politologicznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

I Program studiów politologicznych na Uniwersytecie i zasady ECTS, II Organizacja uniwersytetu i jednostek działających na rzecz studentów, III Regulamin  studiów i inne przepisy uniwersyteckie dotyczące studentów, IV Czytelnia Uniwersytecka, V Biblioteka Uniwersytecka, VI Warsztat politologa, VII Czym jest polska politologia?, VIII Czy warto studiować politologię? – dyskusja akademicka, IX Zasady przygotowywania prac pisemnych. Sporządzanie bibliografii i przypisów, X Przygotowanie referatu, XI Praktyczne ćwiczenie sztuki referowania – cz. I, XII Praktyczne ćwiczenie sztuki referowania – cz. II, XIII Praktyczne  ćwiczenie sztuki referowania – cz. III.

Metody kształcenia

ćwiczenia twórcze; burza mózgów; przygotowanie autoprezentacji; analiza tekstu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzenie podczas zajęć umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych w Zielonej Górze przy wykorzystaniu technik cyfrowych - 30% wartości oceny,  przygotowanie bibliografii pod względem formalnym i warsztatowym (20% wartości oceny), przygotowanie referatu na temat wybranej przez studenta lub z lektury o charakterze politologicznym - 30% wartości oceny; aktywność na zajęciach (10% wartości oceny).

Literatura podstawowa

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

K. B. Janowski, Politologii polskiej meandry.

Dostęp: www.astercity.net/~janowski/POLITOLOGIA w POLSCE.pdf.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:03)