SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do relacji międzynarodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do relacji międzynarodowych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-WSR-Ć 2-S14_pNadGen3IOSO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Pochyły
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych stosunków międzynarodowych, pojęciami, podstawami warsztatu politologa/internacjologa. Uczestnik zajęć nabędzie umiejętność korzystania z wiedzy o  stosunków międzynarodowych w życiu społeczno-polityczno-kulturowo-gospodarczym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Po co studiować stosunki międzynarodowe? Geneza i zakres dyscypliny naukowej.2. Czynniki rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych. 3.Aktorzy w stosunkach międzynarodowych (narody, państwa, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe); 4. Wojna i pokój w stosunkach międzynarodowych; 5. Zasady i normy w stosunkach międzynarodowych; 6. Podstawowe zjawiska w stosunkach międzynarodowych (artykułowanie potrzeb i interesów; strategie i polistrategie).

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach nad projektem , pogadanka, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie kolokwium ustnego: prawidłowa odpowiedź na przygotowane pytania (50% wartości oceny). Kolejnym kryterium oceny będzie ocena aktywności na zajęciach (20 %) oraz odrębna ocena przygotowanego projektu (30%).

Literatura podstawowa

1. R. Jackson, G. Soerensen, Wprowadzenie do stosunków międzynawowych, Kraków 2012.

2. S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. A. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.

4. M. Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004

5. K. Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

6. J. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

7. T. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.

8. M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007.

9. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.

10. Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Toruń 2007.

11. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:06)