SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Państwa obszaru postsowieckiego w relacjach bilateralnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Państwa obszaru postsowieckiego w relacjach bilateralnych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-OS-W 2-S14_pNadGenHXCA1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Dudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką relacji bilateralnych na obszarze byłego Związku Radzieckiego oraz współpracy między państwami w ramach różnych struktur integracyjnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Istota państwa radzieckiego. 2. ZSRR w latach 80. XX wieku. 3. Reformy M. Gorbaczowa i rozpad ZSRR. 3. Federacja Rosyjska jako sukcesor ZSRR. 4. Wspólnota Niepodległych Państw. 5. Polityka Rosji w obszarze postradzieckim, 6. Rosja wobec Ukrainy i Białorusi. 7. Przestrzeń postradziecka a idee integracyjne, 8. Rosja wobec państw byłego bloku wschodniego. 9. Główne aspekty w relacjach Rosji z Litwą, Łotwą i Estonią. 10. Ruchy narodowowyzwoleńcze na obszarze byłego ZSRR. 11. Kwestia czeczeńska w polityce Federacji Rosyjskiej. 12. Zagadnienie kaukaskie w polityce rosyjskiej. 13. Elementy współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. 14. Rosja w nowym ładzie światowym XXI wieku. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny (100% wartości oceny)

Literatura podstawowa

V. Sebestyen, Rewolucja 1989. Jak doszło do upadku komunizmu, Wrocław 2009.

Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.

Współczesna Rosja. Leksykon. Polityka. Organizacja Społeczeństwo, red. A. Stępień, Łódź 1999.

W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001.

J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa 2004.

D. J. Furman, Naszi diesat let:p oliticzeskij process w Rossii s 1991 po 2001 god, Sankt-Pietierburg 2001.

Graczow, Gorbaczow, Warszawa 2003.

F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa 1996.

E. Szewardnadze, Przyszłość należy do wolności, Warszawa 1992.

W. Lipatow, Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością, Toruń 2007.

Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń 2007.

A.W. Szubin, Ot zastoja k rieformam SSSR w 1971-1985, Moskwa 2001.

Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję, Warszawa 2005.

Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie, Warszawa 1993.

M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Wrocław 1989.

L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005.

L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, Warszawa 2004.

J. Smaga, Wielkość i upadek imperium. ZSRR w latach 1917-1991, Kraków 1992.

J. Smaga, Rosja w XX stuleciu, Kraków 2001.

K. Pleszakow W. Zubok, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999.

W. Laqueur, Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993.

M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna 1949-1991, Wrocław 2001.

Sumienie pierestrojki, wyb. B. Ancyparowicz, Warszawa 1989.

Jelcyn, Wyznania, Warszawa 1990.

M. Smoleń, Stracone dekady. ZSRR w latach 1917-1991, Kraków 1994.

R. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa 1990.

J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych. 1945-1996, Warszawa 1997.

Zieliński, Przeobrażenia ustrojowe w republikach byłego ZSRR, Warszawa 1993.

P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla. Rosja Putina, Warszawa 2005.

Nowe role mocarstw, red. B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa 1996.

Zieliński, Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa 1994.

Morin, O naturze Związku Radzieckiego, Warszawa 1990.

W. Romanowski, Ukraina. Przystanek wolność, Kraków 2007.

Z dziejów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po II wojnie światowej, red. Michał Pułaski, Kraków 1993.

Literatura uzupełniająca

Awtorchonow, Od Andropowa do Gorbaczowa, Warszawa 1990. 

Kaczmarski, Rosja na rozdrożu, Warszawa 2006.

Politkowskaya, Rosja Putina, Warszawa 2005.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:05)