SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MSG-Ć 3-S14_pNadGen22QQV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem zajęć z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami gospodarki światowej ze szczególnym naciskiem na zrozumienie zjawisk zachodzących w współczesnej gospodarce światowej. Analizie podlegać będzie system gospodarki światowej, polityka handlowa, wstęp do stosunków finansowych, podstawowe problemy integracji ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej (Unii Gospodarczej i Walutowej) oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podstawowe pojęcia. Interwencjonizm versus liberalizm w międzynarodowych stosunkach gospodarczych; Wpływ globalizacji na charakter współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych; . Pojęcie i struktura gospodarki światowej; . Międzynarodowy podział pracy; . Handel międzynarodowy oraz zagraniczna polityka handlowa;  Międzynarodowy obrót usługami; . Międzynarodowe przepływy kapitału; . Przepływ pracy i technologii na świecie. Gospodarka oparta na wiedzy. Najważniejsze instytucje Gospodarki Światowej;  Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej; Korporacje międzynarodowe i firmy globalne; Problemy walutowe i płatnicze we współczesnych gospodarkach; Strefa euro; Światowy kryzys ekonomiczny;  Ruchy protestu. 

Metody kształcenia

Metody aktywizujące, praktyczne i eksponujące, np.  dyskusja, warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda przypadków, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,  Warszawa 2006.

G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys – i co dalej?, Warszawa 2010.

A.Małkiewicz, Kryzys, Warszawa 2010.

M. Götz, Kryzys i przyszłość strefy euro, Warszawa 2012

J. E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Warszawa 2006.

 J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Warszawa 2007.

J. Sachs, Koniec z nędzą, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

 W. Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa 2006.

J. Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa 2012.

 S. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa 2011.

N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Łódź 2011.

G. Soros, Nowy okropny świat, Warszawa 2006.

 A. Zorska, Korporacje transnarodowe, Warszawa 2006.

G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.

J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.

 I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.

J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2003.

L. C. Thurow, Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Gliwice 2006.

A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Wydawnictwo PWE; Warszawa 2006.

J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej; Wydawnictwo PWE; Warszawa 2011.

M. Rosińska-Bukowska, Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej; Wydawnictwo Duet; Toruń 2009.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:08)