SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bliski wschód jako arena relacji miedzynarodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bliski wschód jako arena relacji miedzynarodowych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-BWR-4 Ć-S14_pNadGen0DCMB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką bliskowschodnią, specyfiką relacji bilateralnych państw regionu oraz polityką mocarstw na tym obszarze.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

I Problematyka Bliskiego Wschodu. Granice obszarowe. Wyjaśnienie terminu „Bliski Wschód”. II Nowoczesny Bliski Wschód: powstawanie państwa i wojny światowe. Kolonizacja przyczynkiem współczesnych „rewolucji”? III Po zimnej wojnie: dojrzewanie „wielkiego kryzysu zachodnioazjatyckiego”. IV Nowoczesne ideologie: polityczne i religijne V Główne problemy Bliskiego Wschodu. VI Polska wobec arabskiej wiosny. VII Irak – państwo skazane na porażkę? VIII Iran – teokracja czy stopniowe budowanie państwa świeckiego? Studium przypadku. IX Arabia Saudyjska – Monarchia w zderzeniu z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI-ego wieku. X Problem kurdyjski XI Bezpieczeństwo Izraela XII Izrael-Palestyna  –  nierozwiązywalny problem świata? XIII USA wobec Bliskiego Wschodu.

Metody kształcenia

ćwiczenia twórcze; konwersacja, przegląd map

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

R. Tonta, Iran w cieniu arabskiej wiosny – marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2, 2012

M. Świech-Szczepańska, Polityka regionalna Arabii Saudyjskiej w kontekście arabskiej wiosny, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2, 2012

K. Czornik, Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po arabskiej wiośnie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2, 2012

P. Sasnal, Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1 2011

J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, [w:] „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 1-2 2010

F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009

H. A. Jamsheer, Współczesna historia Iraku, Warszawa 2007

M. Klare, W śmiertelnym uścisku: amerykański sojusz z Arabią Saudyjską, „Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006

B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca

„Bliski Wschód” - rocznik

„Studia bliskowschodnie”

As-Salam – Muzułmańskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne

„LE MONDE diplomatique” – edycja polska

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:10)