SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stosunki transatlantyckie i transkontynentalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stosunki transatlantyckie i transkontynentalne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-STR-Ć 5-S14_pNadGen0TOJY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Stefan Dudra
 • dr Piotr Pochyły
 • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacjami transatlantyckimi, ukazanie ich genezy oraz wpływu na zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze we wzajemnych stosunkach. Na tle relacji transatlantyckich ukazanie roli i znaczenia Polski w kształtujących się stosunkach transatlantyckich.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Istota stosunków transatlantyckich. 2. Europejskie korzenie Stanów Zjednoczonych. 3. USA-Europa w latach 1914-1945. 4. Rywalizacja ekonomiczna. 5. Stosunki transatlantyckie w okresie zimnej wojny. 6. USA wobec procesu integracji europejskiej. 7. NATO w stosunkach transatlantyckich. 8. Relacje transatlantyckie po zakończeniu zimnej wojny. 9. Rola Rosji w relacjach transatlantyckich. 10. Kulturowy wymiar stosunków transatlantyckich. 11. Spory i kontrowersje w stosunkach transatlantyckich. 12. Rola Polski w stosunkach transatlantyckich. 13. Przyszłość relacji transatlantyckich: wyzwania i zagrożenia.

Metody kształcenia

Wykład, metody aktywizujące (prezentacje)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ustne, którego część stanowi przedstawienie przygotowanej prezentacji

Literatura podstawowa

1.Matera P., R. Matera, Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, Warszawa 2007.

 1. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007.
 2. Albright M., Pani sekretarz stanu, Warszawa 2005.
 3. Ash T.G., Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, Kraków 2005.
 4. Bógdał-Brzezińska A., Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945-1949, Warszawa 2001.
 5. Brogan H., John Fitzgerald Kennedy, Wrocław 2003.
 6. Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa 1977-1981, Warszawa 1989.
 7. Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
 8. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.
 9. Clinton B., Moje życie, Warszawa 2004.
 10. Cziomer E., NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Kraków 1999.
 11. Dobrzycki W. System międzyamerykański, Warszawa 2002.
 12. Eisenhower D.D., Krucjata w Europie, Warszawa 1998.
 13. Europa-Ameryka. Transatlantycki wymiar reform Unii Europejskiej, red. J. Kucharczyk, Warszawa 2001.
 14. Ewolucja stosunków gospodarczych Stanów Zjednoczonych z Europą Zachodnią po II wojnie światowej, red. M. Perczyński, Warszawa 1972.
 15. Fenby J., Alianci. Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwyciężców II wojny światowej, Kraków 2007.
 16. Frankowski P., Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.
 17. Gaddis J.L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2005.
 18. Gaddis J.L., Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Jones M.A., Historia USA, Gdańsk 2002.

Kaczmarek J., NATO, Europa, Polska 2000, Wrocław 2000.

Kagan R., Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata ,Warszawa 2003.

Katz H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1971.

Kissinger H., Dyplomacja ,Warszawa 2002.

Kiwerska J., Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000.

Kiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995.

Levi B-H., American Vertigo, Warszawa 2007.

Levin R.E., Bill Clinton. Portret polityka, Warszawa 1993.

Marszałek A., Z historii idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996.

McCauley M., Rosja, Ameryka i zimna wojna. 1949-1991, Wrocław 2001.

Michałek K., Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

R. Pipes, Żyłem. Wspomnienia niezależnego, Warszawa 2004

Saint-Etienne Ch., Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego, Warszawa 2004.

Sar M., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec procesów integracyjnych Europy Zachodniej w latach 1947-1963.

Sardar Z., Wyn Dawies M., Dlaczego ludzie nienawidzą Ameryki, Kraków 2004.

Schweizer P., Wojna Reagana, Warszawa 2004.

Sorman G., Made in USA. Spojrzenie na cywilizację amerykańską, Warszawa 2004.

Spanier J., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej.

Staszczak D.E., USA-UE. Wzajemne stosunki na tle zmian globalnych, Toruń 1998.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:16)