SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Studia strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Studia strategiczne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SS 6-K-S14_pNadGen2FF2D
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot stawia sobie za cel ukazanie analizy strategicznej rozumianej jako subdyscypliny nauk politycznych zajmującej się badaniem relacji między siłą zbrojną, koncepcjami jej użycia a polityką zagraniczną i stawianej przed nią zadaniami i celami.    

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie strategii – przedmiot badawczy Studiów Strategicznych; 2. Dylemat bezpieczeństwa państwa; 3.  Dylemat potęgi; 4. Soft Power i Hard Power; 5. Konflikt międzynarodowy i jego poziomy; 6. Woja jako zjawisko politologiczne (Polemologia); 6. Suwerenność państwa i jej ograniczenia w dobie globalizacji stosunków międzynarodowych; 7.  Państwa dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym; 8. Parapaństwa; 9. Interwencja humanitarna; 10. Operacje pokojowe; 11. Prywatyzacja konfliktów zbrojnych; 12. Problemy strategii w dobie globalizacji; 13. Przyszłość Studiów Strategicznych. 

Metody kształcenia

1. Wykład konwersatoryjny; 2. Klasyczna metoda problemowa; 3. Gry decyzyjne; 4. Metoda sytuacyjna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Zaliczenie zestawu lektur (50%); 2. Kolokwium zaliczeniowe (50%)

Literatura podstawowa

1. Bezpieczeństwo w XXI wieku: Asymetryczny świat, red. K. Liedel i in., Warszawa 2011.

2. Nye J., The Future of Power, New York 2011.

3. Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2011.

4. Potocki R., Państwo dysfunkcyjne w perspektywie geopolitycznej, „Racja stanu: Studia i materiały” 2010, nr 2.

6. Łoś R. Regina-Zacharski J., Wojna we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

7. Smith R., Przydatność siły militarnej: Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

8. Wojciuk A., Dylemat Potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.

9. Nye J. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009

10. Baylis J. i in., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

11. Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, Warszawa 2009.

12. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.

13. Cleveld M. Zmienne oblicze wojny: Od Marny do Iraku, Warszawa 2008.

14. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

15. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.

16. Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

17. Münkler K., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

18. Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2003.

19. Rutkowski C., Przegląd strategiczny jako narządzie polityki, Warszawa 2003.

20. Herman M., Potęga wywiadu, Warszawa 2002.

21. Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 2001.

22. Kunikowski J.  i in., Armia w systemie demokratycznym, Warszawa 2001.

23. Wróblewski R. , Wprowadzenie do strategii wojskowej, Warszawa 1998.

24. Balcerowicz B. , Obronność państwa średniego, Warszawa 1996.

25. Dworecki S, Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996.

26. Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

1. Smolar E., NATO jako instrument strategii Zachodu w świetle doświadczeń pierwszej dekady XXI wieku, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa 2011.

2. Sułek M., Stan obecny i prognoza potencjałów mocarstw w świetle kryzysu 2008, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa 2011.

3. Jędrysiak J., Dlaczego Amerykanie przegrywają wojny? Krytyczne spojrzenie na koncepcję Revolution in Military Affairs, „Racja stanu: Studia i materiały” 2010 , nr 2.

4. R. Potocki, D. Miłoszewska, Rola „soft power” w środowisku międzynarodowym, [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką, red. A. Zaremba, B. Zapała, Toruń 2010.

5. Potocki R., Miłoszewska D., Bezpieczeństwo czy wolność? Zwalczanie zagrożeń asymetrycznych w „US Patriotic Act, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009.

6. Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Warszawa 2010.

7. Soboń M., Prywatyzacja wojny a bezpieczeństwo międzynarodowe, „Racja stanu: Studia i materiały” 2010, nr 2.

8. Tomasiewicz J., Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 1.

9. Wilczyński P. L., Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2.

10. Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Warszawa 2009.

11. Krakowczyk S., Wokół definicji. Zarys ewolucji pojęcia „strategii’ od starożytności do I wojny światowej, „Racja stanu: Studia i materiały” 2008, nr 2.

12. Tokarz G., Biologiczne determinanty wojny, „Racja stanu: Studia i materiały” 2008, nr 2.

13. Uesseler, Wojna jako usługa. jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa 2008.

14. Potocki R., Kocoń M., Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym, [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Warszawa 2006.

15. Potocki R., Problem rekonstrukcji państw  dysfunkcyjnych na peryferiach systemu światowego po 11 IX 2001 roku [w:] Północ wobec Południa – Południe wobec Północy, red. M. Solarz, Warszawa 2005. 

16. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.

17. Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

18. Clausewitz C., O wojnie, Lublin 1995.

19. Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:19)