SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy specjalistyczny - język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy specjalistyczny - język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WH-WHD-JS/JA1-Ć-14_genXR1NX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Andrzej Zychla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Oferta przedmiotowa „język specjalistyczny – język angielski” ma na celu zapoznanie studentów I roku studiów drugiego stopnia z podstawowymi pojęciami oraz zwrotami występującymi w fachowym języku biznesu jak również w korespondencji handlowej, w celu umożliwienia im odczytywanie prostych tekstów technicznych z tej dziedziny, rozumienie pism biznesowych tworzonych w formie tradycyjnej, jak również elektronicznej oraz tworzenie prostych komunikatów z użyciem języka fachowego. Innym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas zajęć jest analiza pracy tłumacza i nauczyciela w kontekście filologicznym, jak również elementy komparatystyki z wykorzystaniem analogii z języka polskiego oraz angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego (angielskiego) na poziomie B1+/B2

Zakres tematyczny

Podczas zajęć zostaną przedstawione i przeanalizowane podstawowe zagadnienia języka biznesowego oraz typy korespondencji handlowej. Istotnym elementem jest zaprezentowanie odpowiedniej leksyki w języku angielskim oraz tłumaczenia na poziomie zdania oraz akapitu/tekstu.

Metody kształcenia

Podstawowe metody: praca z dokumentami źródłowymi, praca w parach i większych grupach, praca projektowa, prezentacje zagadnień przygotowywane przez studentów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (kontrola cząstkowa, sprawdziany, prace domowe). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Ostateczna kontrola odbywa się w formie egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2+. Próg zaliczenia: 60%

Literatura podstawowa

Kienzler I., Wzory korespondencji handlowej i umów w języku angelskim. Świat Książki 2010.

The Business 2.0. Macmillan Publishers (różne poziomy zaawansowania).

M. Filak, F. Radej Angielski w tłumaczeniach Business 2, Preston Publishing 2014.

Literatura uzupełniająca

Biznesowy słownik tematyczny angielski. LektorKlett 2014

Powell, Mark and Simon Clarke. (2011) In Company. Upper-Intermediate. 2nd edition. Macmillan.

Cotton, David and David Falvey. New Market Leader. Longman 2008.

Mascull, Bill. (2010) Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 17:58)