SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRSD-TPT-Ć-S14_genBTG0N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami lingwistycznej teorii przekładu z uwzględnieniem określonych problemów teoretycznych tłumaczenia z języka polskiego na rosyjski i z języka rosyjskiego na polski (np. leksyka bezekwiwalentowa, zjawiska pragmatyczne, różnice społeczno-kulturowe, gra słów, neologizmy, stałe związki frazeologiczne itp.) oraz kształtowanie umiejętności poprawnego tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2/C1.

Zakres tematyczny

Przekładoznawstwo wśród innych nauk i jego interdyscyplinarny charakter. Podstawy lingwistycznej teorii przekładu. Ekwiwalencja przekładowa. Główne problemy przekładu z języka polskiego na rosyjski i z języka rosyjskiego na polski. Przekład jednostek leksykalnych. Przekład zwrotów frazeologicznych i nazw własnych. Stylistyczne zagadnienia przekładu. Weryfikacja przekładu. Praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych.

Metody kształcenia

Elementy wykładu konwencjonalnego, ćwiczenia translatoryczne, ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczna praca, aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kontroli bieżącej, zaliczenie prac sprawdzających teoretyczne i praktyczne umiejętności tłumaczeniowe studenta.

Literatura podstawowa

 1. Aktualna Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 2. Tezaurus terminologii translatorycznej, red. naukowy J. Lukszyn, Warszawa 1993.
 3. B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 4. B. Z. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 5. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.
 6. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.
 7. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998.
 8. Ogólnodostępne słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie.

Literatura uzupełniająca

 1. Lebiedziński H., Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981.
 2. Mincewicz T., Zarys teorii przekładu, Warszawa 1971.
 3. Wawrzyńczyk J., Problemy konfrontacji przekładowej języka polskiego i rosyjskiego, Bydgoszcz 1982.
 4. Бархударов Л. С., Язык и перевод, Москва 1975.
 5. Рецкер  Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.
 6. Федоров А.В., Основы общей теории перевода, Москва 1968.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim i polskim.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 15:17)