SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie III
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-SEMD-3-S-S14_genL0UWV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z „Seminarium magisterskiego II”

Zakres tematyczny

  • Przedstawienie przez studentów kolejnych części  pracy magisterskiej, uwagi i korekta.
  • Systematyczne omawianie najważniejszych problemów merytorycznych i technicznych związanych z poszczególnymi pracami – dyskusja w grupie oraz konsultacje indywidualne.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  3. Seweryniak H., Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
  5. Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej  i dobierana jest  indywidualnie dla każdego studenta zależnie od specyfiki tematu pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 10:55)