SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSD-PNJR1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 14
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Kriukowa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Pisanie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

KONWERSACJA: Zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami życia codziennego i społecznego w Rosji w celu rozwijania ustnych kompetencji językowych. Rozumienie mowy stylistycznie nacechowanej w nietypowych sytuacjach komunikacyjnych. Rozwój umiejętności czynnego uczestnictwa w konwersacji; doskonalenie czytania. 

PISANIE: Rozwój i doskonalenie posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie w konkretnych sytuacjach związanych z życiem codziennym i społecznym w Rosji. Rozumienie mowy stylistycznie nacechowanej oraz w nietypowych sytuacjach komunikacji pisemnej. 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Kształtowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w oparciu o wybrane teksty naukowe. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.

Zakres tematyczny

KONWERSACJA: Sporządzanie wypowiedzi ustnych poświęconych człowiekowi i jego najbliższemu otoczeniu. Szczegółowa charakterystyka człowieka z uwzględnieniem jego wyglądu zewnętrznego i cech charakteru. Życie codzienne człowieka, jego sposób ubierania się, dbanie o zdrowie, urodę, kulturę osobistą. Społeczno-psychologiczne aspekty życia: sytuacja osobista, stosunki i zależności rodzinne, kształtowanie osobowości, zdobywanie wiedzy itd.  

PISANIE: Sporządzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych poświęconych najbliższemu otoczeniu człowieka. Sporządzanie pisemnych charakterystyk człowieka uwzględniających zarówno jego wygląd zewnętrzny, jak i cechy osobowościowe. Wypowiedzi pisemne dotyczące życia codziennego człowieka, sposobu ubierania się, dbania o własne zdrowie i jego wizerunku społecznego, a także społeczno-psychologicznych aspektów życia człowieka (sytuacja osobista, stosunki i zależności rodzinne, kształtowanie się osobowości, zdobywanie wiedzy i in.)  

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Sporządzanie ustnych i pisemnych wypowiedzi w oparciu o teksty naukowe związane tematycznie z wybranym przez studenta seminarium magisterskim. Interpretacja oraz metody analizy tekstów naukowych.  

Metody kształcenia

KONWERSACJA: Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca indywidualna i w zespole, dyskusja, metoda sytuacyjna, debata „za i przeciw”, „burza mózgów”. 

PISANIE: Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia w pisaniu, opis. 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem naukowym (indywidualna i w grupach), praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, ćwiczenia w pisaniu. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych i wypowiedzi ustnych). 

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

 

Literatura podstawowa

KONWERSACJA: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

PISANIE: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

ĆWICZENIA Z TEKSTEM:  Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca

KONWERSACJA: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

PISANIE: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Kriukowa (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 12:37)