SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja handlowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja handlowa
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-KORH-K-S14_pNadGenE9MHW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie poszerzyć kompetencje o wiedzę z zakresu języka biznesu, zapoznać z wybranymi typami i strukturą dokumentów oficjalnych z zakresu szeroko rozumianej działalności gospodarczej (prowadzenie korespondencji handlowej w języku rosyjskim); nauczyć adekwatnej reakcji językowej na listy partnera biznesowego i zaistniałe sytuacje komunikatywne.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1

Zakres tematyczny

Styl urzędowy. Wzorcowe wyrażenia i zwroty używane w korespondencji handlowej oraz leksyka specjalistyczna związana z prowadzeniem korespondencji handlowej. Wprowadzenie i utrwalenie materiału gramatycznego oraz zwrotów stosowanych najczęściej w korespondencji handlowej. Tworzenie własnych tekstów według podanych wzorów.

Metody kształcenia

Praca z tekstami oryginalnymi. Językowa analiza tekstu. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Praca w grupach, ćwiczenia produkcyjne. Metody sytuacyjne związane z symulacją obiegu korespondencji handlowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczna praca, aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kontroli bieżącej oraz sporządzenie pisemnej pracy semestralnej sprawdzającej stopień opanowania materiału.

Literatura podstawowa

  1. Демидова А.К., Смирнов А.А., Русская коммерческая корреспонденция, Mосква 1993.
  2. Дмитрюк Л., Коммерческая корреспонденция, Warszawa 1970.
  3. Зиенталя Г., Деловой русский, Санкт-Петербург 1994.
  4. Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, Warszawa 2004.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Сборник оптимальных форм договоров по различным видам хозяйственной деятельности, Санкт-Петербург 1992.
  2. Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт. I. Kurs przygotowujący do egzaminu na międzynarodowy certyfikat z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
  3. Markunas А.,Типовые фразы русского языка для делового общения, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
  4. Mitura E., Kowalik R., Organizacja pracy biurowej. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2011.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 11:54)