SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie IV
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-SEMD-4-S-S14_pNadGen3GD1W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 14
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z „Seminarium magisterskiego III”

Zakres tematyczny

 • Sprawy redaktorskie i techniczne, opracowanie streszczenia, bibliografii, ewentualnych załączników do pracy magisterskiej.
 • Ostateczna akceptacja przygotowanych prac magisterskich, terminowe złożenie przez studentów prac w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy. Warunkiem zaliczenia czwartego semestru jest złożenie pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa

 1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 3. Seweryniak H., Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 5. Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej  i dobierana jest  indywidualnie dla każdego studenta zależnie od specyfiki tematu pracy magisterskiej.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

 1. Znormalizowany wydruk komputerowy: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami 11/2, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm z każdej strony).
 2. Praca magisterska powinna zostać złożona w dwóch egzemplarzach wydrukowanych (w tym jeden w miękkiej oprawie, drukowany dwustronnie) i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD w kopercie papierowej lub foliowej wklejonej do egzemplarza w miękkiej oprawie).
 1. Termin złożenia pracy magisterskiej upływa 30 czerwca ostatniego semestru zajęć.  W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.
 2. Zaliczenie seminarium magisterskiego odbywa się w formie obrony pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego w terminie określonym regulaminem studiów.


Zmodyfikowane przez dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 11:12)