SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do tłumaczeń przysięgłych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do tłumaczeń przysięgłych
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRSD-WDTP-K-S14_pNadGen4YF7G
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci uzyskają wiedzę na temat wymagań, stawianych tłumaczom przysięgłym, nabędą umiejętności poprawnego wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych poprzez tłumaczenie autentycznych dokumentów.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2/C1.

Zakres tematyczny

Etyka zawodu tłumacza przysięgłego. Metodologia pracy tłumacza przysięgłego i jego warsztat. Warunki przystąpienia do egzaminu. Strony formalne tłumaczenia przysięgłego (zapełnianie niepełnych wierszy, oznaczenie kierunku tłumaczenia, pisownia nazw własnych, skróty i symbole, opis pieczęci, uwagi tłumacza i in.).  Dokumenty metrykalne, szkolne, pisma sądowe i in. – tłumaczenie przykładowych dokumentów.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z dokumentami autentycznymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach, pozytywnych ocen z kontroli bieżącej (prace domowe) oraz kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

  1. Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, oprac. J. Poznański, red. D. Kierzkowska, Warszawa 1998.
  2. Kodeks tłumacza przysięgłego.
  3. Ustawa z dn. 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722).
  4. Dokumenty autentyczne.
  5. Образцы документов в предпринимательской деятельности и в судопроизводстве, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Сотов П.В., Долженко А.Н., Вильчур Н.Р., Хохлова Н.Н., Судебные документы. Сборник образцов, Moskwa 1998.
  2. Czasopismo „Lingua Legis”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 16-07-2016 08:22)