SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Historia literatur słowiańskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Historia literatur słowiańskich
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSD-HLSL-K-S15_pNadGenLRWQY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z rozwojem literatur w krajach słowiańskich, z wyłączeniem literatury polskiej i rosyjskiej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Literatura ukraińska od czasów Rusi Kijowskiej do XVIII wieku

Od romantyzmu do modernizmu

Od modernizmu do współczesności

2. Literatura białoruska od jej początków do końca XIX wieku

Nowoczesna literatura białoruska

3. Literatura czeska od średniowiecza do połowy XIX wieku

Realizm i modernizm w literaturze czeskiej

Od początku XX wieku do współczesności

4. Literatura bułgarska od jej początków do XX wieku

Nowoczesna literatura bułgarska

5. Literatura serbska od X do XX wieku

Literatura serbska od XX wieku do współczesności

6. Inne literatury południowosłowiańskie: chorwacka, słoweńska, macedońska

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem literackim – indywidualna i grupowa, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie zadowalającej frekwencji, aktywnego udziału w zajęciach, znajomości tekstów literackich oraz pozytywnych ocen z prac kontrolnych. 

Literatura podstawowa

1. Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, cz. I, Warszawa 1989.

2. B. Czapik-Lityńska, Studia z historii literatury i kultury Słowian, Wyd. UŚ, 2000.

3. R. Łużny, Z. Niedziela, Studia porównawcze z literatur słowiańskich, Ossolineum 1992.

4. История всемирной литературы, т. 5, ред. кол. С.В. Тураев и др. Москва 1988.

5. История зарубежной литературы конца XIX начала XX века, изд. 2-е, под ред. Л.Г. Андреева, Москва 1978. 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 07:30)