SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-AntroFiK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami antropologii filozoficznej, czyli: pochodzenia człowieka (koncepcja monistyczno-ewolucjonistyczna i dualistyczno-kreacjonistyczna), istoty człowieka (koncepcja teistyczna, naturalistyczna, Marksowska), sensu życia, szczęścia, cierpienia.  Wielkie systemy antropologiczne: dualizm, hylemorfizm, filozofia ludzkiego dramatu, człowiek jako moment rozwoju ducha, personalizm, egzystencjalizm, marksizm.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.     Ogólne wiadomości o filozofii człowieka.

2.     Różne płaszczyzny funkcjonowania antropologii. Powstanie antropologii filozoficznej.

3.     Historia pojawiania się problematyki antropologicznej.

4.     Rozważania o naturze człowieka.

5.     Rozważania o pochodzeniu człowieka.

6.     Przegląd stanowisk filozofii człowieka.

7.     Dyskusje nt. miejsca człowieka w świecie.

8.     Związki antropologii z aksjologią.

Metody kształcenia

W zależności od potrzeb stosowane będą przede wszystkim trzy formy wykładu: informacyjny, konwersatoryjny i syntetyczny. Ten pierwszy zapoznawał będzie słuchaczy z odpowiednimi partiami materiału. Ten drugi aktywizował będzie słuchaczy w toku wykładu, słuchacze zachęcani będą do krótkiej dyskusji i zadawania pytań, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakieś partie omawianego materiału wydawać się im będą niezrozumiałe. Ten trzeci podsumowywał będzie omówiony materiał i ułatwiał zapamiętywanie najważniejszych kwestii omawianych w trakcie wykładu. Główny nacisk położony będzie na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Antropologia filozoficzna, Carlos Valverde; przekł. Grzegorz Ostrowski, Poznań 1998.

Antropologia filozoficzna: ujęcie pragmatyczne, Gernot Böhme; przeł. Piotr Domański, Warszawa 1998.

Antropologia filozoficzna: zarys zagadnień dydaktycznych, Władysław Anasz, Częstochowa 1989.

Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, pod red. Tadeusza Szkołuta, Lublin 1997.

Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk, Ireneusz Bittner, Łódź 1997.

Literatura uzupełniająca

Filozofia człowieka: zarys problematyki: antologia tekstów, Roman Darowski, Kraków 2008. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-10-2016 19:51)