SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-AntroFiK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami antropologii filozoficznej, czyli: pochodzenia człowieka (koncepcja monistyczno-ewolucjonistyczna i dualistyczno-kreacjonistyczna), istoty człowieka (koncepcja teistyczna, naturalistyczna, Marksowska), sensu życia, szczęścia, cierpienia.  Wielkie systemy antropologiczne: dualizm, hylemorfizm, filozofia ludzkiego dramatu, człowiek jako moment rozwoju ducha, personalizm, egzystencjalizm, marksizm.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.     Ogólne wiadomości o filozofii człowieka.

2.     Różne płaszczyzny funkcjonowania antropologii. Powstanie antropologii filozoficznej.

3.     Historia pojawiania się problematyki antropologicznej.

4.     Rozważania o naturze człowieka.

5.     Rozważania o pochodzeniu człowieka.

6.     Przegląd stanowisk filozofii człowieka.

7.     Dyskusje nt. miejsca człowieka w świecie.

8.     Związki antropologii z aksjologią.

Metody kształcenia

W zależności od potrzeb stosowane będą przede wszystkim trzy formy wykładu: informacyjny, konwersatoryjny i syntetyczny. Ten pierwszy zapoznawał będzie słuchaczy z odpowiednimi partiami materiału. Ten drugi aktywizował będzie słuchaczy w toku wykładu, słuchacze zachęcani będą do krótkiej dyskusji i zadawania pytań, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakieś partie omawianego materiału wydawać się im będą niezrozumiałe. Ten trzeci podsumowywał będzie omówiony materiał i ułatwiał zapamiętywanie najważniejszych kwestii omawianych w trakcie wykładu. Główny nacisk położony będzie na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

Antropologia filozoficzna, Carlos Valverde; przekł. Grzegorz Ostrowski, Poznań 1998.

Antropologia filozoficzna: ujęcie pragmatyczne, Gernot Böhme; przeł. Piotr Domański, Warszawa 1998.

Antropologia filozoficzna: zarys zagadnień dydaktycznych, Władysław Anasz, Częstochowa 1989.

Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, pod red. Tadeusza Szkołuta, Lublin 1997.

Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk, Ireneusz Bittner, Łódź 1997.

Literatura uzupełniająca

Filozofia człowieka: zarys problematyki: antologia tekstów, Roman Darowski, Kraków 2008. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-10-2016 19:51)