SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat naukowy historyka:Warsztat naukowy historyka do XVIII wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat naukowy historyka:Warsztat naukowy historyka do XVIII wieku
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-WNH-do XVIII w-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • Bogdan Bobowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze współczesnym warsztatem historyka, głównymi instytucjami naukowymi w Polsce, możliwościami w zakresie finansowania badań naukowych i pozyskiwaniu funduszy stypendialnych, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia badań i poszukiwania informacji naukowej. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Tradycyjny i nowoczesny warsztat naukowych historyka. System archiwalny w Polsce. Archiwa państwowe i kościelne. Internetowe bazy danych archiwów polskich i zagranicznych. Biblioteka Narodowa i biblioteki naukowe w Polsce. Internetowe bazy danych bibliotek polskich i zagranicznych. Polskie i europejskie zasoby bibliotek cyfrowych. System muzealny w Polsce. Bibliografie i internetowe bibliograficzne bazy danych. Encyklopedie i leksykony on-line. Wikipedia i krytyczne spojrzenie na „wolną encyklopedię”. Wyszukiwanie informacji. Czasopisma naukowe. Bazy danych o czasopismach naukowych. Zasady recenzowania w czasopismach naukowych i instrukcja wydawnicza. Prawa autorskie. Procedury w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora. 

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, debata „za i przeciw”, portfolio, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie na forum grupy portfolio na zadany temat obejmującego podstawowe informacje, wykaz źródeł i literatury, charakterystykę zasobów cyfrowych. Portfolio w formie prezentacji zostanie poddane dyskusji w grupie. Uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i debatach. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.  

Literatura podstawowa

1. Mierzwa E.A., Historyka. Wstęp do badań, Piotrków Trybunalski 2001. 2. Swierzawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001. 

Literatura uzupełniająca

1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zb., red. D. Lewandowska, Warszawa 2008. 2. Franke J., Googletheca Universalis? w: Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007, s. 121-166. 3. Iggers G.G., Użycia i nadużycia historii: o odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (antologia przekładów), pod red. E. Domańskiej, Poznań 2002 4. Kieniewicz S., O etyce zawodu historyka, “Kwartalnik Historyczny” r. 81, 1974, nr 3. 5. Krochmal A., Polskie instytucje za granicą: przewodnik po zbiorach archiwalnych, Warszawa 2004. 6. Manteuffel T., O normach postępowania historyka, [w:] tegoż, Historyk wobec historii, Warszawa 1976. 7. Muzea polskie, red. D. Folga-Januszewska,, Olszanica 2012. 8. O’Neil M.,, Wikipedia czyli niespodziewany koniec ekspertyzy. Sprzeczności wolnej encyklopedii, „Le Monde Diplomatique” (Ed. polska), 2009:6, s. 8-9 9. Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. A. Krochmal, Warszawa 2004. 10. Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie - plan działania", Warszawa 2011. 11. Salmonowicz S., O rzemiośle recenzenta, w: Studia z warsztatu historyka, Warszawa 1999, s. 5-11. 12. Szarota T., Baza źródłowa, wiedza pozaźródłowa i literatura przedmiotu w warsztacie historyka współczesności, „Polska 1944/1945-1989”, t. 6, 2004. 13. Szponar M., Wikipedia – zbiorowa mądrość czy kolektywna głupota, „E-Mentor”, 2008:5, s. 11-15. 14. Szczepańska B., Prawo autorskie – ochrona dzieł elektronicznych, w: Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007, s. 51-66. 15. Wapiński R., Problemy historyka dziejów najnowszych, „Dzieje Najnowsze”, R. 30, 1998, nr 4. STRONY INTERNETOWE 1. http://www.archiwa.gov.pl/ 2. http://www.bn.org.pl/ 3. http://www.ebib.pl/ 4. http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasM&passName=muzea 5. http://www.europeana.eu/ 6. http://centrum.nukat.edu.pl/ 7. http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_pl.htm 8. http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/ 9. http://www.fnp.org.pl/ 10. http://www.daad.pl/pl/index.html AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Ustawa z dnia 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z późn, zmianami (tekst ujednolicony) 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony) 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 5. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 12:46)