SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka szkoły wyższej: Problemy nowoczesnej dydaktyki uniwersyteckiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej: Problemy nowoczesnej dydaktyki uniwersyteckiej
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-DSW-problnowdyduni-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Romuald Jabłoński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie doktorantów do prowadzenia zajęć dla studentów. Doktoranci przygotowują się do właściwego formułowania tematyki i  celów zajęć oraz  opracowania taksonomii celów kształcenia. Poznają różne metody, formy i techniki kształcenia studentów. Dowiadują się, w jaki sposób i za pomocą jakich technologii efektywnie kształcić na nowoczesnej uczelni. Zaznajamiają się z najważniejszymi założeniami kontroli i oceny wyników kształcenia.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

  1. Formułowanie tematyki zajęć.
  2. Określanie celów zajęć oraz opracowanie ich taksonomii.
  3. Metody, formy, techniki kształcenia.
  4. Technologie przydatne w kształceniu na nowoczesnej uczelni.
  5. Zasady prowadzenia zajęć.
  6. Założenia kontroli i oceny wyników nauczania.

 

 

Metody kształcenia

Wykład z elementami innych metod nauczania, dyskusja, opis uzasadniający, zadanie.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu, wykonanie projektu, uczestnictwo w zajęciach.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 85 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Bernacka D., Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001.

Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, red. U. Schrade, Warszawa 2010.

Kostera M., A. Rosiak, Nauczyciel akademicki, Gdańsk 2004.

Kruszewski K., Kształcenie w szkole wyższej, Warszawa 1976.

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

Okoń W., Elementy dydaktyki szkoły wyższej, Warszawa 1971. 

Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka http://dydaktyka-akademicka.pl

Smarzyński H., Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Warszawa – Kraków 1985.

Szewczuk K., Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej, Kraków 2013.

 

 

Literatura uzupełniająca

ABC testów osiągnięć szkolnych, red. B. Niemierko, Warszawa 1975.

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.

Brudnik E., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2002.

Kosińska E., Ocenianie w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Kraków 2000.

Szymański M. S., O metodzie projektów, Warszawa 2000.

Śnieżyński M. , Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 17:46)