SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka procesów myślowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka procesów myślowych
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-DSW-dydpecmys-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów ze współczesnymi metodami przekazu treści filozoficznych oraz uzyskanie sprawności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

W trakcie zajęć analizowane będą przede wszystkim trzy formy wykładu: informacyjny, konwersatoryjny i syntetyczny. Rolą tego pierwszego jest zapoznanie słuchaczy z odpowiednimi partiami materiału. Rolą drugiego jest aktywizacja słuchaczy w toku wykładu, zachęcanie słuchaczy do krótkiej dyskusji i zadawania pytań, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakieś partie omawianego materiału wydają się im niezrozumiałe. Zadaniem trzeciego jest podsumowanie omówionego materiału i ułatwienie zapamiętania najważniejszych zagadnień omawianych w trakcie wykładu. Analizowane będą również sposoby prowadzenia ćwiczeń. Omawiane będą takie zagadnienia, jak: (1) organizacja przestrzeni zajęć − uczestnicy dyskusji powinni się dobrze widzieć i słyszeć; (2) właściwe przedstawienie tematyki zajęć − określenie materiału i problemów, które są punktem wyjścia do dyskusji; (3) wysondowanie zainteresowań osób biorących udział w ćwiczeniach, dotyczących omawianych na ćwiczeniach zagadnień; (4) przeprowadzenie zajęć: (a) stworzenie/zrekonstruowanie sytuacji problemowej; (b) przedstawienie próbnych rozwiązań.

 

Metody kształcenia

Główny nacisk położony jest na metody integrujące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Z tych drugich eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. Z tych pierwszych: projekt pod postacią prezentacji multimedialnej. Projekt, w którym osoby go realizujące przyjmują role ekspertów, jest wprowadzeniem do dyskusji parlamentarnych i dialogowych. 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

(1) wykonanie projektu (ocena);

(2) przygotowanie wprowadzenia do dyskusji (ocena);

(3) aktywny udział w dyskusji na każdych zajęciach (ocena).

(4) zdanie egzaminu (ocena końcowa).

 

Literatura podstawowa

Bała M., Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2003.

Marczewski K., Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli jak i po co odróżniać Platona od Plotyna, Lublin 2000.

Probucka D. , A. Olech, M. Woźniczka, Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, Częstochowa 2001.

Symotiuk S., Konwersatorium z metodyki nauczania filozofii, Lublin 1989.

Śleziński K., Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000.

Woźniczka M. (red.), Filozofia sztuka myślenia i dobro wspólne. Sposoby uczenia się i nauczania filozofii, Częstochowa 1998.

 

Literatura uzupełniająca

Do uzgodnienia z prowadzącym.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 17:40)