SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka akademickich przedmiotów językoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka akademickich przedmiotów językoznawczych
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-DSW-dydakadprzedjezyk-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z metodami i technikami prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim. Zaznajomienie doktorantów z psychospołecznymi podstawami pracy z uczniem dorosłym. Rozwijanie umiejętności kształtowania autonomii w okresie wczesnej dorosłości.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Teorie personalne nauczyciela. Kompetencje kreatywna i medialna nauczyciela. Teorie rozwoju ucznia dorosłego (E. Erikson, A. B. Huberman, R. B. Lovell, E. Thorndike). Konstruktywizm i neostrukturalizm a nauczanie. Personalizacja procesu uczenia się. Strategie i style uczenia się. Zasady oceniania formatywnego. Zastosowanie metafory w przekazywaniu treści nauczania. Współczesne modele przetwarzania informacji i teorie iinteligencji oraz możliwości wykorzystania ich w podnoszeniu aktywności ucznia dorosłego. Indukcyjne i dedukcyjne podejścia do nauczania przedmiotów akademickich (B. McLaughlin, H. Gardner, R. J. Sternberg). Metody i techniki nauczania (metoda projektowa, burza mózgów, metoda przypadków, metoda biograficzna, dyskusja argumentacyjna). Świadomość językowa i metajęzykowa. Zasady doboru materiałów dydaktycznych i planowania zajęć.

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda przypadków, mapa mentalna, wykład konwersatoryjny, opis uzasadniający, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy indywidualnej i grupowej doktoranta, obejmującej prezentacje ustne i prace projektowe (80%), jak również uczestnictwo w dyskusjach (20%).

Literatura podstawowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.), (2005), Psychologia rozwoju człowieka: Charakterystyka okresów życia człowieka. Gdańsk: GWP.

Gagne, R., Briggs, L., Wager, W. (1992), Zasady projektowania dydaktycznego. Warszawa: WSiP.

Milerski, B., Śliwerski, B. (2000), Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pervin, L. A. (2002), Psychologia osobowości. Tłum. M. Orski. Gdańsk: GWP.

Piwowarski, R. (red.), Oświata dorosłych: Nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa: IBE.

Literatura uzupełniająca

Day, C. (2004), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP.

Fisher, R. (1999), Uczymy, jak myśleć. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. Kornhaber, M. L., Wake, W. K. (2001) [1996], Inteligencja: Wielorakie perspektywy. Tłum. M. Groborz, M. Śmieja. Warszawa: WSiP.

Hamer, H. (1999), Rozwój umiejętności społecznych. Warszawa: VEDA.

Kotusiewicz, A., Koć-Seniuch, G. (2008), Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną. Warszawa: ŻAK.

Phillips, D. C. (2003), Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk: GWP.

Sternberg, R. J. (2001) [1999], Psychologia poznawcza. Tłum. E. Czerniawska, A Matczak.  Warszawa: WSiP.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-09-2016 15:24)