SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kulturowe podstawy państwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kulturowe podstawy państwa
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-KPP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pokazanie znaczenia kultury w genezie i funkcjonowaniu państw oraz wpływu kultury na zmienianie się ról państwa na przestrzeni dziejów. Wśród problematyki mieści się rola polityki kulturowej państw, stąd celem przedmiotu jest wykształcenie wśród studentów postawy angażowania się w życie kulturowe państwa.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Kultura w Państwie Totalitarnym, Autorytarnym i demokratycznym; Kultura państwa prawa; Kultura państwa dobrobytu; workfare state ; Państwo Narodowe; Polityka kulturalna i kultura polityczna; kultura i władza; biurokracja jako forma  kultury; tożsamość a kultura; kultura oporu w państwie 

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

A. Baldwin, B. Longhurst, S. Mccracken, M. Ogborn, G. Smith, Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2009

T. Sylwiusz Ceran, Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna, Toruń 20008

J. Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945), Warszawa 2012

G. Esping-Andersen Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu  przeł. Kazimierz W. Frieske, Difin, 2010.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006

F. Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy (1964, wyd. II, zmienione 1974)

M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002.

Literatura uzupełniająca

Portale internetowe

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 14:34)