SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia relacji międzykulturowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia relacji międzykulturowych
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-HRM- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami relacji międzykulturowych od późnej starożytności do czasów współczesnych

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Grecja, kultura helleńska oraz świat hellenistyczny 2. Imperium Rzymskie i jego upadek 3. Europa średniowieczna: Północ-Południe 4. Europa nowożytna: Zachód-Wschód, centrum i peryferia 5. Odkrycia geograficzne i budowa imperiów kolonialnych 6. Ameryka Łacińska: kontynent trzech kultur 7. USA i Kanada: dwie drogi ekspansji kontynentalnej i budowy społeczeństw wielokulturowych 8. Rosja pomiędzy Europą i Azją. Ekspansja rosyjska na Syberii, Kaukazie i w Azji Środkowej 9. Islam i kultury państw islamskich: od Magrebu do Indonezji 10. Bałkany – dzika Europa? 11. Kultury Czarnej Afryki a islam, kolonializm i neokolonializm 12. Chiny: sinocentryzm i kulturalizm 13. Indie: jedność i różnorodność

Metody kształcenia

Wykład; dyskusja, analiza tekstów źródłowych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania i zdanie egzaminu, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na  pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

1. Francis Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Poznań 2015

2. Nial Ferguson, Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat, Kraków 2013

3. Erik J. Zürcher, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Kraków 2013

4. Jurgen Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013

5. Francis Fukuyama. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Poznań 2012

6. Orlando Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2011

7. Robert V. Hine, John Mack Faragher, Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Kraków 2011

Charles King, Widmo wolności. Historia Kaukazu, Kraków 2010

8. Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009

9. Konrad Seitz, Chiny. Powrót olbrzyma, Warszawa 2008

10. Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, pod red. Piotra Ostaszewskiego, Warszawa 2006

11. John Iliffie, Afrykanie. Dzieje kontynentu, Kraków 2011

12. Marshall C. Eakin, Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur, Kraków 2009

13. John Charles Chasteen, Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007

14. Samuel Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej świadomości narodowej, Kraków 2007

15. Bozidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007

16. Barbara Jelavich, Historia Bałkanów, t.1: Wiek XVIII i XIX, t. 2: Wiek XX, Kraków 2005

17. Shashi Tharoor, Eine kleine Geschichte Indiens, Frankfurt/M 2005

16. Henryk Samsonowicz, Północ – Południe, Wrocław 1999

18. Marc Ferro, Historia kolonizacji, Warszawa 1997

19. Albert Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 1995

20. Joseph Vogt, Upadek Rzymu, Warszawa 1993

21. Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992

22. Jan Kieniewicz, Historia Indii, Wrocław 1985

23. Romuald Wojna, Wielki świat nomadów. Między Chinami a Europą, Warszawa 1983

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 08:47)