SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Religie świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Religie świata
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-RŚ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania religii we współczesnym świecie

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Podstawowe pojęcia: religia, związek wyznaniowy, Kościół, sekta, nowy ruch religijny; 2. Religie świata antycznego a judaizm i wczesne chrześcijaństwo 3. Chrześcijaństwo wschodnie 4. Chrześcijaństwo zachodnie 5. Islam i jego główne nurty 6. Hinduizm i inne religie Indii (sikhizm, islam, zaratusztrianizm) 7. Buddyzm 8. Religie Dalekiego Wschodu: konfucjanizm, taoizm, shinto 9. Religie wobec państwa, państwa wobec religii 10. Procesy sekularyzacji i fundamentalizm religijny 11. Religie w stosunkach międzynarodowych

Metody kształcenia

Konwersatorium, dyskusja, analiza tekstów źródłowych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

1.Meredith B. McGuire, Religia w kontekście społecznym, Kraków 2012

2. Maria Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010

3. Guy Sorman, Dzieci Rifa’y. Muzułmanie i nowoczesność, Warszawa 2007

4. Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006

5. Elżbieta Przybył, Prawosławie, Kraków 2006

6.Jose Casanova, Religie publiczne w globalizujacym się świecie, Kraków 2005

7. Karen Armstrong, W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005

8. Peter Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005

9. Karen Armstrong, Krótka historia islamu, Wrocław 2004

10. Wilfried Röhrich, Die Macht der Religionen. Glaubenskonflikte in der Weltpolitik, München 2004

11.Zygmunt Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999

12. Gunter Kehrer, Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków 1997

13. Eileen Barker, Nowe ruchy religijne, Kraków 1997

14. Bassam Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997

15.Janusz Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 1997-1998

16.Maxime Rodinson, Mahomet, Warszawa 1994

17.Mircea Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993

18.Richard Friedenthal, Marcin Luter. Jego życie i czasy, Warszawa 1992

19.J.L. Brockington, Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990

20. Alan Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989

21.Seyyed Hossein Nasr, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988

22. Mary Boyce, Zaratusztrianie, Łódź 1988

23. W. Owen Cole, Piara Singh Sambini, Sikhowie. Wiara i życie, Łódź 1987

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 15:35)