SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o cywilizacjach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o cywilizacjach
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-NOC-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami, terminologią oraz oraz najważniejszymi teoriami cywilizacji powstałymi w świecie zachodnim w XX w. i na początku XXI w. oraz z wybranymi problemami, przed którymi stoi rozwój cywilizacji w XXI w.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie cywilizacji oraz kultury. 2. Specyfika oraz systematyka teorii cywilizacji. 3. Teoria cywilizacji Oswalda Spenglera. 4. Teoria cywilizacji Arnolda Toynbee. 5. Teoria cywilizacji Feliksa Koneczego. 6. Teoria cywilizacji Jose Ortegi y Gasseta. 7. Teoria cywilizacji Fernanda Braudela, 8. Teoria cywilizacji Philipa Bagby'ego. 9. Teoria cywilizacji Daniela Bella. 10. Trzy fale cywilizacyjne Alvina i Heidi Tofflerów. 11. Teoria cywilizacji Francisa Fukuyamy. 12. Teoria cywilizacji Samuela P. Huntingtona. 13. Koncepcja systemów-światów Immanuela Wallersteina.

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

1. BAGBY P., KULTURA I HISTORIA, WARSZAWA 1975.

2. BRAUDEL F., GRAMATYKA CYWILIZACJI, WARSZAWA 2006.

3. BRAUDEL F., HISTORIA I TRWANIE, WARSZAWA 1999.

4. EISENSTADT S. N., UTOPIA I NOWOCZESNOŚĆ. PORÓWNAWCZA ANALIZA CYWILIZACJI, WARSZAWA 2009.

5. FUKUYAMA F., KONIEC HISTORII, POZNAŃ 1996.

6. HUNTINGTON, ZDERZENIE CYWILIZACJI I NOWY PORZĄDEK ŁADU ŚWIATOWEGO, WARSZAWA 1997.

7. KONECZNY F., O WIELOŚCI CYWILIZACJI, KOMORÓW 1996.

8. KRZYSZTOFEK K., CYWILIZACJA:DWIE OPTYKI, WARSZAWA 1991.

9. ORTEGA Y GASSET J., BUNT MAS I INNE PISMA SOCJOLOGICZNE, WARSZAWA 1982.

10. SPENGLER O., ZMIERZCH ZACHODU  /SKRÓT/, WARSZAWA 2001.

11. TOFFLER A., TOFFLER H., BUDOWA NOWEJ CYWILIZACJI. POLITYKA TRZECIEJ FALI., POZNAŃ 1996.

12. TOYNBEE A., STUDIUM HISTORII, WARSZAWA 2000.

13. WALLERSTEIN I., ANALIZA SYSTEMÓW-ŚWIATÓW. WPROWADZENIE, WARSZAWA 2007.

14. WALLERSTEIN I., KONIEC ŚWIATA JAKI ZNAMY, WARSZAWA 2004.

Literatura uzupełniająca

1. KIENIEWICZ J., WPROWADZENIE DO CYWILIZACJI WSCHODU I ZACHODU, WARSZAWA 2003.

2. KOŁAKOWSKI A., SPENGLER, WARSZAWA 1981.

3. FELIKS KONECZNY DZISIAJ, RED. J. SKOCZYŃSKI, KRAKÓW 2000.

4. GRABOWIEC P., MODEL SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W HISTORIOZOFII FELIKSA KONECZNEGO, WROCŁAW 2000.

5. PISKOZUB A., CYWILIZACJE W CZASIE I PRZESTRZENI, GDAŃSK 1996.

6. POLIT K., KRYZYS CYWILIZACJI ZACHODU W MYŚLI JOSE ORTEGI Y GASSETA, LUBLIN 2005.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 17:40)