SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stosunki międzyreligijne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stosunki międzyreligijne
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-SMR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych stosunków międzyreligijnych, pojęciami, podstawami warsztatu badań religioznawczych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Religie współczesnego świata. 2. Krótki rys historii religii. 3. Zasadnicze cechy religii monoteistycznych na przykładzie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. 4. Zasadnicze cechy pozostałych najważniejszych religii świata. 5. Konflikty religijne w przeszłości – pomiędzy wyznawcami wielkich religii. 6. Konflikty religijne w przeszłości – między zwolennikami różnych wersji religii (np. katolicy – prawosławni, katolicy – protestanci, sunnici – szyici). 7. Wzajemne zapożyczenia pomiędzy religiami (np. rola Biblii w islamie). 8. Religie synkretyczne (np. bektaszci, sikhowie). 9. Próby współpracy pomiędzy wyznawcami różnych grup religijnych (np. Światowa Rada Kościołów). 10. Ateizm jako forma stosunku do religii.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

Drabina J. (red.), Religie a wojna i terroryzm, Kraków 2003.

Dziekan M.M., Irak: religia i polityka, Warszawa 2005.

Gowin J., Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół, Kraków 2003.

Grela J., Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia, Kraków 2015

Grott B. (red.), Religia chrześcijańska a idee polityczne, Kraków 1998.

Guja J. (red.), Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Kraków 2012.

Kapiszewski A. (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Kraków 2008.

Kempny M., Woroniecka G. (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999.

Kiec O., Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań 2015.

Luckmann T., Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2006.

Malherbe M., Religie ludzkości. Religie i kościoły, Znak, Kraków 1995.

Małkiewicz A., Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym, Kraków 2016 (w druku).

Marczewska-Rytko M., Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997.

Michalak R. (red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Sieniawa Żarska 2014.

Michalak R. (red.), Religijne determinanty polityki, Sieniawa Żarska 2014.

Naipaul V.S., Maska Afryki. Odsłony afrykańskiej religijności, Wołowiec 2015.

Parzymies A. (red.), Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005.

Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995.

Widy-Behiesse M. (red.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 18:02)