SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury angielskiej I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury angielskiej I
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT1-Ć-14_pNadGen5NOUB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Mirosława Kubasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z historią literatury angielskiej od jej początków po czasy współczesne – z konwencjami i wybranymi utworami je reprezentującymi oraz kontekstem  społeczno-kulturowym, w jakim powstały. Kurs ma również za zadanie rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia o literaturze.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wybrane zagadnienia z zakresu historii literatury angielskiej od czasów anglo-saksońskich do współczesności: początki literatury angielskiej – poezja heroiczna i religijna; literatura średniowieczna: wpływy francuskie; romans średniowieczny obraz świata w średniowieczu i w renesansie; dominacja sonetu; rozwój dramatu – od średniowiecznych początków do rozkwitu w renesansie; twórczość Szekspira; literatura baroku – poezja metafizyczna; Oświecenie – obraz świata (filozofia i nauka), neoklasycyzm w literaturze;  rozwój prozy (powieść); zapowiedź romantyzmu;  romantyzm: podłoże filozoficzne nurtu, najważniejsze cechy i dzieła; wielowątkowość literatury epoki wiktoriańskiej; zapowiedź modernizmu; modernizm – geneza, cechy charakterystyczne, główni przedstawiciele; literatura współczesna – główne nurty i ich przedstawiciele.

Ćwiczenia: analiza i interpretacja tekstów wymienionych w wykazie literatury podstawowej (od początków piśmiennictwa w Anglii do czasów romantyzmu).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i konwersatoryjny.

Ćwixzenia: praca z tekstami źródłowymi, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń  wymaga aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wykazania się  znajomością utworów wybranych do analizy i interpretacji w semestrze, jak również napisania prac zaliczeniowych, których forma zostanie ustalona przez nauczyciela prowadzącego kurs.

2) zaliczenia wykładu wymaga obecności i aktywnego uczestniczenia w wykładzie –  znajomości wskazanych tekstów i wykorzystania tej wiedzy w trakcie wykładów konwersatoryjnych.

3) Podczas egzaminu należy wykazać się dobrą znajomością historii literatury angielskiej oraz utworów literackich należących do omawianych epok.

Szczegółowe warunki i formy  zaliczenia i egzaminu zostaną ustalone przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Literatura podstawowa

Beowulf (fragmenty)

The Wanderer

Sir Gawain and the Green Knight

Geoffrey Chaucer, The  Canterbury Tales  (The Prologue – fragments; wybrane opowieści).

William Shakespeare – wybrany utwór dramatyczny

Philip Sidney, wybrane sonety (z tomu  Astrophil and Stella)

Edmund Spencer, wybrane sonety

William Shakespeare,  wybrane sonety

John Donne, The Flea, The Sun Rising, Holy Sonnets 10 and 14

George Herbert, The Collar

Robert Herrick, To the Virgins to Make Much of Time

John Milton, On His Blindness; Paradise Lost (fragments)

Alexander Pope, The Rape of the Lock (fragments)

William Blake, The Lamb, The Tyger

Charlotte Smith, On Being Cautioned Against

William Wordsworth, We Are Seven, The World Is Too Much with Us, Prelude

G.G. Byron, Don Juan (fragmenty)

P.B. Shelley, Ode to the West Wind

Literatura uzupełniająca

Abrams, M. H. (ed.), The Norton Anthology of English Literature, vols. I, W.W. Norton, New York, 1986.

Burgess, Anthony, English Literature, Longman, Harlow, 1991.

Calvo, Clara, Jean-Jacques Weber, The Literature Workbook, Routledge, London, 1998.

Carter, Ronald, John McRae, The Routledge History of Literature in English, Routledge, London, 2002

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature, Oxford University Press, Oxford,  2004

Lektury uzupełniające wykłady:

Caedmon’s Hymn, The Dream of the Rood

 Everyman, Christopher Marlow – Doctor Faustus

  Andrew Marvell: To His Coy Mistress

  S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner           

 Virginia Woolf, Modern Fiction, w: Norton II, str. 1993-9; A Room of One’s Own, w:  Norton II, str.1999-1006

 Lista lektur dodatkowych do przygotowania na egzamin zostanie ustalona na wykładzie.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 14:45)