SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka włoskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej Włoch. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)     Włochy - podróżowanie, w hotelu, atrakcje turystyczne.

3)     Kultura i sztuka Włoch (formułowanie wypowiedzi na zadany temat, wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadnienia).

4)     Człowiek w relacjach społecznych: wielokulturowość w Unii Europejskiej, problem imigracji, uprzedzenia, zaangażowanie na rzecz organizacji społecznych i wolontariatu.

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego stopień zaawansowania językowego w zakresie poszczególnych sprawności językowych. Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie dostatecznej, 71%-79% - dostateczny plus, 80% -86% - dobry, 87%-92% - dobry plus, od 93% - bardzo dobry.

 

Literatura podstawowa

1.  Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe.2.

2. Matteo La Grassa, L'italiano all'università, Edilingua.

3. Gloria Tommasini, M., nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua.

Literatura uzupełniająca

1. Latino, A., Gramatyka włoska dla wszystkich, polska adaptacja, Edilingua, Nowela.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Barbara Wrześniak (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 14:28)