SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja głosu i kultura języka
Kod przedmiotu 05.9-WH-WHSNP-EGKJ-L-S14_pNadGenBSJOK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami  dotyczącymi emisji głosu w pracy osób zawodowo posługujących się aparatem głosotwórczym, nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego posługiwania się aparatem głosotwórczym w pracy zawodowej, zapobieganie powstawaniu patologii narządu głosu u przyszłych nauczycieli. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury języka. Zdobycie umiejętności rozpoznawania i unikania różnych typów błędów językowych oraz nabycie kompetencji w zakresie poprawnego używania polszczyzny.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Budowa i działanie narządu głosu: krtań jako źródło dźwięku, układ oddechowy jako generator dźwięku, rezonatory jako amplifikatory dźwięku. Potrzeba kształcenia głosu. Patologia głosu. Choroby głosu i ich etiologia. Higiena głosu. Fonacja: postawa, żuchwa, krtań, język, podniebienie miękkie. Ćwiczenia fonacyjne. Oddychanie: wdech, wydech, podparcie oddechowe. Ćwiczenia oddechowe. Trening relaksacji progresywnej Jacobsona i szybkie ćwiczenia odprężające. Rezonans: rodzaje rezonansu, nosowanie, rezonans a rejestry. Ćwiczenia w celu uzyskania rezonansu i wyrównania rejestrów. Artykulacja: narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie miękkie. Ćwiczenia artykulacyjno-dykcyjne. Technika Alexandra jako trening reedukacji psychofizycznej. Podstawowe pojęcia: kultura języka, norma, innowacja, błąd. Kryteria poprawności językowej, fonetycznej, leksykalnej, składniowej, interpunkcyjnej i stylistycznej. Etyka słowa.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia praktyczne, rozmowa na podstawie zadanej literatury, ilustracja przykładami, zastosowanie przeanalizowanych zagadnień w praktyce – ćwiczenia praktyczne,  prezentacja, autoprezentacja, burza mózgów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz bieżącej kontroli nabytych umiejętności (różne rodzaje ćwiczeń praktycznych). Ocena przedmiotu obejmuje również część praktyczną, czyli autoprezentację, składającą się z czytania prozy, deklamacji wiersza oraz zaprezentowania ćwiczeń artykulacyjno-dykcyjnych.

Literatura podstawowa

 1. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, T. I, Warszawa 1986, T. II, Warszawa 1987.
 2. Kędzior D., Technika Alexandra, Warszawa 2000.
 3. Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
 4. Łastik A., Poznaj swój głos, Warszawa 2002.
 5. Pruszewicz A.., Zawodowe zaburzenia głosu., Warszawa 1992.
 6. Śliwińska-Kowalska M. [red.], Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.
 7. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
 8. Walczak Bogdan, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, 9/10.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.
 2. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995.
 3. Górecki.L., Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora, Warszawa 1985.
 4. Klemensiewicz Z. [red.], Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1988.
 5. Matela L. Sakowska O., Moc dźwięku, Białystok 2003.
 6. Matera A.,  Muzykoterapia,  Leszno 2002.
 7. Paul-Cavalier J., Wizualizacja, Poznań 1994.
 8. Porayski-Pomsta J., Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku: zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa 1994.
 9. Przybylska R., Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.
 10. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.
 11. Toczyska B., Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama, Gdańsk 2003.
 12. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach : (ćwiczenia samogłosek), Gdańsk 1997.
 13. Wojtyński Cz. J., Emisja głosu, Warszawa 1970.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 13:26)