SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja europejska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja europejska
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-IE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Jarosz
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką integracji europejskiej, jej podstawami prawnymi, historią, instytucjami Unii Europejskiej i jej działaniem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej. 2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 3. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i EURATOM. 4. Traktaty i rozszerzenia EWG. 5. Traktat z Maastricht – powstanie Unii Europejskiej. 6. Powstanie Unii Walutowej. 7. Przystąpienie Polski do UE. 8. Instytucje Unii Europejskiej – Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej. 9. Instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Parlament Europejski 10. Instytucje Unii Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 11. Polityki wewnętrzne w Unii Europejskiej. 12. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 13. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa/Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 14. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej.

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

1. N. Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka, Kraków 2012.

2. K. A. Wojtaszczyk, Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006.

3. A. Marszałek (red.), Integracja europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.

4. Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy, Białystok 2005.

5. J. Borowiec, K. Wilk, Integracja europejska, Wrocław 2005.

6. J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.

 

Literatura uzupełniająca

1. I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

2. D. Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

3. E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2004.

4. K. A. Wojtaszczyk, Integracja europejska, Warszawa 2011.

5. C. Zorgbibe, Historia integracji europejskiej, Łódź 1998.

6. E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa 2007.

7. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

8. S. I. Bukowski, Strefa euro. Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2007.

9. B. Bidzińska-Jakubowska, Unia Europejska. Akcesja Polski do UE, Opole 2004.

10. J. Knopek, W. Popioł (red.), Wkład Polski w proces integracji europejskiej, Koszlin 2011.

11. K. Żukrowska, J. Stryjek (red.), Polska w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.  

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 17:27)