SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kolonializm i postkolonializm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kolonializm i postkolonializm
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-KPK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
  • prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami kolonizacji świata przez mocarstwa europejskie oraz z nowymi formami zależności, czyli neokolonializmem i postkolonializmem, które ukształtowały się po dwóch falach dekolonizacji w XIX i XX w.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: 1. Terminologia oraz jej wpływ na badania nad kolonializmem i postkolonializmem. 2. Kolonializm w czasach antycznych i jego specyfika. 3. Pierwsza fala kolonializmu. 4. Drugie stadium kolonializmu. 5. Kolonializm osadniczy – casus Australii. 6. Kolonializm wewnętrzny – przypadek Irlandii. 7. Kolonializm rosyjski i radziecki. 8. Kolonializm brytyjski i jego specyfika. 9. Kolonializm francuski. 10. Kolonializm niemiecki. 11. Kolonializm a rasizm. 12. Imperializm językowy kolonizatorów. 13. Ruchy antykolonialne.14. Intelektualne korzenie postkolonializmu.

Ćwiczenia: 1. Pierwsza dekolonizacja – Ameryka Łacińska w XIX w. 2. Druga dekolonizacja – II poł. XX w. 3. Studia postkolonialne – nauka w służbie dekolonizacji. 4. Źródła postkolonializmu – imperializm amerykański. 5. Źródła postkolonializmu – europocentryzm. 6. Globalizacja i niedorozwój ekonomiczny. 7. Państwo postkolonialne – charakterystyka modelu. 8. Postkolonializm w Afryce. 9. Postkolonializm na Bliskim Wschodzie. 10. Postkolonializm w Ameryce Łacińskiej. 11. Postkolonializm w Azji. 12. Postkolonializm w obszarze poradzieckim. 13. Polska a studia postkolonialne.

Metody kształcenia

Wykład, praca z tekstem, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach (25% wartości oceny); zaliczenie kolokwium pisemnego (25%) oraz zdanie egzaminu ustnego (50% wartości oceny końcowej): prawidłowa odpowiedź na 2 pytania

Literatura podstawowa

1. Bazylow L., Historia Rosji, t. I-II, Warszawa 1984.

2. Braudel f., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

3. Buchholz M., Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, Toruń 2009.

4. Cardoso F., Faletto F., Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej. Próba interpretacji socjologicznej, Warszawa 2008.

5. Chasteen J. Ch., Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.

6. De Soto Polar H., Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Chicago-Warszawa 2002.

7. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2003.

8. Fanon F., Wyklęty lud ziemi, Warszawa 1985.

8. Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.

9. Gawrycki M. F., A. Szeptycki A., Podporządkowanie-rozwój-wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

10. globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz 2003.

11. Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2005.

12. Hourani A., Historia Arabów, Gdańsk 1995.

13. Kieniewicz J., Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986.

14. Kieniewicz j., Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, Warszawa 2008.

15. Klementewicz T., Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Warszawa 2013.

16. Lubbe A., Dominacja a współzależność: ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana, Warszawa 1994.

17. Maalouf A. Zabójcze tożsamości, Warszawa 2002.

18. Panikkar K. M., Azja a dominacja zachodu 1498-1945, Warszawa 1972.

19. Said E. W., Orientalizm, Poznań 2005.

20. Said E. W., Kultura i imperializm, Kraków 2009.

21. Solarz M. W,, Północ-Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Warszawa 2010.

22. Solarz M. W., Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia, Warszawa 2009.

23. Zarys dziejów Afryki i azji 1869-1996. historia konfliktów, warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

1. Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, red. R. Stemplowski, Warszawa 1987.

2. Ameryka  Łacińska wobec wyzwań globalizacji, red. M. F. Gawrycki, Toruń 2006.

3. Attali J., 1492, Warszawa 1992.

4. Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2005.

5. Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.

6. Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

7. Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2010.

8. Dziewanowski K., Brzemię białego człowieka, Warszawa 1981.

9. Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. I-II, Londyn 1990.

10. Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław 1996.

11. Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994.

12. Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.

13. Lubbe A., Imperium europejskie? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej, Warszawa 1982.

14. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju: ewolucja, stan obecnym, perspektywy, red. K. Czaplicka, J. Szczyciński, Warszawa 2009.

15. Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.

16. Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, red. M. W. Solarz, Warszawa 2005.

17. Stiglitz J., Globalizacja, Warszawa 2004.

18. Ziegler J., Nienawiść do Zachodu, Warszawa 2010.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 18:26)