SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teorie geopolityczne XX i XXI wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teorie geopolityczne XX i XXI wieku
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-TGE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat geopolityki oraz najważniejszych szkół geopolitycznych i teorii, także tych spoza kręgu świata zachodniego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Definiowanie geopolityki oraz jej podstawowe założenia. 2. „Starzy” i „nowi” aktorzy geopolityczni. 3. Główne szkoły geopolityki klasycznej. 4. Główne teorie geopolityki zimnowojennej. 5. Geopolityka pozimnowojenna: najważniejsze teorie oraz ich konsekwencje. 6. Geopolityka postmodernistyczna – uwarunkowania powstania i charakterystyczne cechy. 7. Geopolityka krytyczna i jej najważniejsze szkoły. 8. Kody geopolityczne i ich wpływ na badania geopolityczne. 9. Wyobrażenia geopolityczne i francuska szkoła „Herodote”. 10. Najważniejsze nurty geoekonomii. 11. Teorie geostrategiczne i ich wpływ na współczesną geopolitykę. 12. Wybrane teorie geopolityczne świata islamu. 13. Chińskie teorie geopolityczne. 14. Geopolityka współczesnych Indii. 15. Wybrane koncepcje geopolityczne w Ameryce Łacińskiej.

Metody kształcenia

wykład problemowy

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie ustnego egzaminu końcowego: prawidłowa odpowiedź na 3 pytania.

Literatura podstawowa

1. Geopolityka, red. naukowa A. Dybczyński, Warszawa 2013.

2.  Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.

3. Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.

4. Flint C. Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008.

5. Gawrycki M. F., Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.

6. Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, red. Z. Lach, J. Wendt, Częstochowa 2010.

7. Jean C., Geopolityka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003.

8.  Kazanecki W., Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń 2012.

9. Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

10. Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka, Warszawa 2009.

11. Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.

12. Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010.

13. Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010.

14. Re-Wizje i Re-Orientacje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. M. F. Gawrycki, J. Zajączkowski, A. Bógdał-Brzezińska, Warszawa 2012

15. Skrzyp J., Lach Z., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.

 

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 19:36)