SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geografia kultur współczesnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geografia kultur współczesnych
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-GKW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką z geografią kultur współczesnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Główne problemy badawcze geografii kultury. 2. Pojęcie regionu kulturowego. 3. Krajobraz kulturowy i jego elementy. 4. Integracja kulturowa. 5. Segregacja przestrzeni. 6. Ekologia kultury. 7. Dyfuzja zjawisk kulturowych. 8. Klasyczne modele człowieka w geografii. 9. Teoria dyfuzji zjawisk kulturowych oraz regionu kulturowego. 10. Przestrzenne zróżnicowanie religii na świecie. 11. Krajobraz kulturowy 12. Krajobraz religijny. 13. Centra pielgrzymkowe świata. 

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

1. Rembowska K., 2003, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź.

2. Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast, UŁ, Łódź.

3. Maik W., Rembowska K., Suliborski A., 2008 (red.). Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii. WSG Bydgoszcz.

4. Parysek J. (red.), 2004, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki, Poznań.

5. Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-09-2016 18:38)