SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Religijne determinanty polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Religijne determinanty polityki
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-RDP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami z zakresu politologii religii.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Sprzężenia religii i polityki jako problem badawczy politologii i religiologii. 2. Bariery w badaniach nad rolą czynnika religijnego w polityce 3. Polityczne postacie religii 4. Polityka jako wyraz religijności – rzeczywistej i deklaratywnej 5. Polityka jako następstwo religijności – wymiar konstruktywny i destrukcyjny 6. Fenomeny świeckie – tzw. „religiopodobne” 7. Ideologie i koncepcje konkurencyjne wobec religii 8. Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej 9. Teologia polityczna 10. Religia obywatelska 11. Modele i polityki wyznaniowe 12. Katalog religijnych determinantów polityki we współczesnym świecie

Metody kształcenia

Praca z tekstami źródłowymi, dyskusja wokół opracowań naukowych, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

 1. M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.
 2. P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014
 3. R. Michalak (red.), Determinizm religijny w polityce, Zielona Góra 2014.
 4. R. Michalak (red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Zielona Góra 2015
 5. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przekł. T. Kunz, Kraków 2005.
 6. M. McGuire, Religia w kontekście społecznym, Kraków 2012.
 7. K. Farrington, Religie i wierzenia świata, Poznań 2008.
 8. M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa 2009.
 9. Polityka a religia, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2007.
 10. R. Łętocha, Religia i polityka w ponowoczesnym świecie. Uwagi na temat wzajemnych relacji, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 4 (242).
 11. A. Peck, Teleewangelizm, apokalipsa i polityka: współczesna prawica protestancka w Stanach Zjednoczonych, Tyczyn 2005.
 12. M. Scattola, Teologia polityczna, Warszawa 2011.
 13. J. M. Bocheński, Lewica, religia, sowietologia, Warszawa 1996.
 14. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
 15. P. Kłodkowski, Polityczna misja islamu, „Teologia Polityczna” 2004-2005, nr 2.
 16. Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska i in., Warszawa 2006.
 17. J. Zdanowski, Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna, Warszawa 2009.
 18. P. Buras, Muzułmanie i inni Niemcy, Warszawa 2011.
 19. R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.
 20. R. Inglehart, P. Norris, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006.
 21. K. Banek, Główne problemy politologii religii, „Nomos”, nr 34-36, 2001.
 22. K. Banek, Politologia religii (zakres tematyczny, cele i perspektywy rozwoju), „Pantheon” 2007, nr 2.
 23. S. Meredit, Religie Świata, Warszawa 1997.
 24. Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1988.
 25. F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa 1998.
 26. M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków 1999.
 27. P. Crepon, Religie i wojna religijna, Gdańsk 1994.
 28. Wojna i przemoc w religiach świata, red. E. Grundman, Kielce 2006.
 29. M. Gierycz, Quid pro quo religii i polityki. O dawnym i współczesnym zapożyczaniu kategorii religijnych przez politykę w Europie, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 24, 2010.
 30. M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010.
 31. P. Michel, Polityka i religia, Kraków 2000.
 32. M. Tworuscha , U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń 2010.
 33. B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.
 34. G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.
 35. M. Pomarański, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.
 36. M. Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2008.
 37. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.
 38. T. Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin–Warszawa 2013.
 39. B. Grott (red.), Religia a polityka, Kraków 2000.
 40. B. Grott, O. Grott (red.), Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych, Warszawa 2015.

 

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-09-2016 11:16)