SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-SML5-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Pochyły
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu przygotowanie jest wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze przygotowanie do pracy dyplomowej oraz jej promowanie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Formułowanie tematu pracy.
 2. Eksploracja pola badań.
 3. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 4. Stawianie hipotez.
 5. Budowa struktury pracy.
 6. Zapoznanie się z poziomem wiedzy zastanej dotyczącej tematu.
 7. Krytyka narracji naukowej.
 8. Określenie metod badawczych oraz technik
 9. Gromadzenie materiału.
 10. Opracowanie materiału (metodologia ilościowa i jakościowa).
 11. Tworzenie narracji.
 12. Politologia – instrumentarium badacza.

Metody kształcenia

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”; analiza krytyczna źródeł; dyskusja, metaplan, metoda problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W semestrze piątym: przygotowanie planu pracy oraz części teoretyczno-badawczej licencjatu, zgodnie z oczekiwaniami promotora oraz zaprezentowanie jej w formie wystąpienia na seminarium (zal/o). 

Literatura podstawowa

 1. T. Klementewicz, Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.
 2. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 3. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 4. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
 5. komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 6. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 7. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 8. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.
 9. J. R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii, Wrocław 2010.
 10. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 11. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.
 12. J. Lofland, D. A. Snow, L. Anderson, L. H. Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009.
 13. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
 14. D. Marsh, G. Stoker, (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 15. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.
 16. J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003.
 17. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 18. W.P. Shivley, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 19. A. Einstein, Pisma filozoficzne, Warszawa 1999.
 20. J. Such, Problemy weryfikacji wiedzy: studium metodologiczne, Warszawa 1975.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-09-2016 12:44)