SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do studiów wyższych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do studiów wyższych
Kod przedmiotu 15.0-WH-DiksP-WSW-Ć-S14_pNadGen67S94
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ogólne wprowadzenie do studiów wyższych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Specyfika studiów licencjackich na kierunku filologia polska w ramach zintegrowanych studiów polonistycznych (koncepcja i program studiów) oraz organizacja kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim i Wydziale Humanistycznym (zasady wyboru specjalizacji/specjalności i form zaliczania przedmiotów w obrębie danego kierunku; zasady punktacji ECTS; regulamin studiów); organizacja Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wydziału Humanistycznego; zapoznanie z Biblioteką Uniwersytecką; programy krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (Erasmus, MOST i MOSTECH); koła naukowe i organizacja życia studenckiego (m.in. samorząd studencki) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zielona Góra - miasto, instytucje kultury, kalendarz imprez kulturalnych; wspólny udział studentów przynajmniej w jednym wydarzeniu kulturalnym (np. spektaklu teatralnym, koncercie symfonicznym itd.). Kolejny blok zajęć dotyczy problematyki z zakresu własności intelektualnej i zasad jej poszanowania, rzetelności w praktyce badawczej oraz podstawowych zasad pisania prac uniwersyteckich (przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa itd.).

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium z zasad sporządzania opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów, udział w wyjściu grupowym na spektakl teatralny, koncert symfoniczny itd.

Literatura podstawowa

 1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2009.
 2. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.
 3. Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim.
 4. Regulamin studiów (wprowadzony uchwałą nr 522 Senatu UZ z dn. 25.04.2012 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.
 6. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012 [online]. Dostępne w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/43d99d24cf04fbcae3f1352bd5e7a6b8.pdf [data dostępu: 19.08.2016].
 7. Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 8. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. „O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej”.
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. 2012, poz. 572 – tekst jednolity z dn. 23.05.2012 r.).
 10. Wybrane materiały internetowe (wg bieżących potrzeb).

Literatura uzupełniająca

 1. Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Warszawa 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 21:08)