SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_pNadGen23AUL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Romuald Jabłoński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podejmowania twórczości poetyckiej. W związku z tym będą oni poznawali warsztat poetów różnych epok (głównie liryka XX i XXI wieku). Analiza zabiegów poetyckich pomoże im w tworzeniu elementów utworu lirycznego (np. metafora, instrumentacja głoskowa, przerzutnia) i budowania z nich tekstu (wiersza). 

Wymagania wstępne

zaliczenie wykładów z teorii recepcji i oddziaływania tekstu literackiego

Zakres tematyczny

 1. Typowe środki stylistyczne dzieła literackiego (np. przekształcenia semantyczne, środki słowotwórcze, składniowe) i organizacja brzmieniowa wypowiedzi lirycznej (np. rym, rytm, instrumentacja).
 2. Elementy charakterystyki wybranych grup (np. awangarda krakowska, Skamander) i orientacji poetyckich (np. turpizm, franciszkanizm, poezja lingwistyczna).
 3. Wiersze poetów lubuskich (np. M.J. Warszawski, H. Szylkin, Z. Kowalczuk, R. M. Jabłoński, K. Smużniak).
 4. Poezja śpiewana (np. E. Stachura, G. Turnau, M. Grechuta, Cz. Niemen, A.Sikorowski, S. Sojka, M. Zembaty, B. Okudżawa).

Metody kształcenia

elementy wykładu, dyskusja, analiza tekstów poetyckich

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przedstawienie projektu końcowego

Literatura podstawowa

 1. Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939 - 1965 (część I i II), Warszawa 1982 i 1988.
 2. Głowiński, A. Okopień – Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.
 3. Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu, Toruń 1967.
 4. Karwala M., Polska poezja XX wieku. Klucze do interpretacji (część 1 i 2), Kraków 1999 i 2000.
 5. Mikołajczak M., Mirkiewicz B., Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej, Zielona Góra 2001.
 6. Sławiński J. (red.) Słownik terminów literackich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2002.
 7. Stabro S., Poezja i historia. Od "Żagarów" do "Nowej Fali", Kraków 2001.
 8. Wyka K., Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977.
 9. Tomiki poezji poetów lubuskich.

Literatura uzupełniająca

 1. Jabłoński R. M., W słowach jest Pan. Inspiracje religijne w edukacji polonistycznej, Zielona Góra 2000.
 2. Sandauer A., Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985.
 3. Świrek A., W kręgu współczesnej poezji lingwistycznej, Zielona Góra 1985.
 4. Urban-Podolan A., Poezja Bułata Okudżawy. Między poetyką a interpretacją, Zielona Góra 2008.
 5. Zawada A., Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1997.
 6. Zeler B., Poezja i....Studia, szkice, interpretacje, Katowice 1998.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-05-2017 11:35)