SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja głosu i kultura języka
Kod przedmiotu 05.9-WP-FP-EGKJ-1-L-S14_pNadGen5LAX3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

W zakresie wiedzy student zna podstawowe zasady poprawnej wymowy, style komunikacji i bariery komunikacyjne, zna i rozumie potrzebę stosowania podstawowych warunków higieny głosu, zna podstawowe środki stylistyczne, retoryczne i erystyczne. Zna podstawowe kryteria poprawności językowej.

W zakresie umiejętności student potrafi przygotować krótką wypowiedź z zachowaniem podstawowych zasad poprawnej emisji głosu, zna i wykorzystuje podstawowe środki stylistyczne, retoryczne i erystyczne, potrafi wypowiadać się na przygotowany temat przed średniej wielkości publicznością.

W zakresie kompetencji student rozumie kształcenie poprawnej emisji głosu jako stały proces i jest świadomy potrzeby ciągłego rozwijania i kształcenia umiejętności sprawnego oraz poprawnego komunikowania się. Student umie dostrzec błędy w wypowiedzi ustnej i szuka sposobów ich poprawy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Cechy prawidłowej emisji głosu: postawa, fonacja, oddychanie, rezonans, rejestry, artykulacja. Głos a postawa psychofizyczna. Higiena głosu a higiena życia i środowisko zewnętrzne. Patologia głosu. Narządy mowy i słuchu w procesie komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Style komunikowania się. Bariery komunikacyjne (zwłaszcza w sytuacji szkolnej). Intencjonalność wypowiedzi a prozodyczne elementy polszczyzny. Kultura języka i podstawowe kryteria poprawności językowej, główne zasady ortofonii.

Metody kształcenia

elementy wykładu, dyskusja, studium przypadków, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia z zakresu dykcji, praca z tekstem - recytacja, przygotowywanie wypowiedzi publicznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ocena aktywności, ocena przygotowania do zajęć, ocena prezentacji wypowiedzi na zadany temat,ocena zawartości, formy i sposobu przedstawienia wystąpienia końcowego

Literatura podstawowa

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.
 2. Jadacka, H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
 3. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
 4. Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wroclaw 2000.
 5. Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków-Katowice 1994.
 6. Łastik A., Poznaj swój głos..., Warszawa 2002.
 7. Stewart J., Mosty zamiast murów, Warszawa 2000.
 8. Śliwińska-Kowalska M., Głos narzędziem pracy, Łódź 1999.
 9. Tarasiewicz-Ciesielska B., Mówię i śpiewam świadomie: podręcznik do emisji głosu, Kraków 2003.
 10. Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna, Opole 1997.
 11. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1997. 
 12. Zaleska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.
 13. Załazińska A., Rusinek M., Retoryka codzienna, Warszawa 2010.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Baudouin de Courtenay J., Spostrzeżenia nad językiem dziecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1974.
 2. Grabias S., (red.), Zaburzenia mowy, Lublin 2001.
 3. Kaczmarek L., Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań 1953.
 4. Nowakowski P., Wariantywność polskiej wymowy scenicznej, Poznań 1996.
 5. Ostaszewska D., tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000.
 6. Zarębina M., Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław 1965.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-01-2018 14:56)