SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stosunki narodowościowe i etniczne w Europie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stosunki narodowościowe i etniczne w Europie
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-SNEE- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zróżnicowania narodowego i etnicznego ludności współczesnej Europy. Wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska w kontekście procesów historycznych i politycznych oraz demograficznych. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Sposoby definiowania podstawowych pojęć: naród, narodowość, grupa etniczna, świadomość narodowa, separatyzm, asymilacja. 2. Modele i etapy europejskich procesów narodowotwórczych. 3. Czynniki kształtujące świadomość narodową. 4. Ochrona mniejszości narodowych w polityce ONZ, Rady Europy, OBWE, UE. 5. Polityka państw wobec mniejszości narodowościowych: czystki etniczne, dyskryminacja i asymilacja, autonomia oraz federacja. 6. Zróżnicowanie ludności współczesnej Europy wg kryteriów: narodowościowego, etnicznego i kulturowo-religijnego. 7. Zagadnienie migracji i imigracji w Europie. 8. Skutki procesów migracyjnych i powstawanie tzw. „nowych mniejszości” (problemy z integracją imigrantów oraz uchodźców w krajach europejskich). 9. Konfliktogenność obszarów pogranicza narodowościowo-etnicznego w Europie. Wybrane konflikty etniczne i walki o realizację prawa narodów do samostanowienia w XX w. 10. Zjawiska separatyzmu i ruchy autonomiczne w Europie. 11.   Konflikty etniczne w byłej Jugosławii i próby ich rozwiązania. 12. Sytuacja mniejszości narodowych w wybranych państwach (Litwa, Słowacja, Węgry). 13. Struktura narodowościowa współczesnej Polski. 14. Polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacje, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

M . Budyta- Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010

S. Dudra, B. Nitschke, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2010.

S. Wojciechowski S. Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000

Kubiak H., Dylematy zasady samostanowienia, [w:] Europa państw – Europa narodów, pod red. G. Babińskiego i W. Miodunki, Kraków 1995

S. Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001

M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001

Mniejszości narodowe w i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin 2006

Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Warszawa 2007

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991

Perkowski M. Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001

Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 2001

 

Literatura uzupełniająca

Prasa codzienna

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 15:56)