SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ruchy społeczne w Europie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ruchy społeczne w Europie
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-RSE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą powstania, podstawowymi teoriami dotyczącymi ich powstania oraz celami i sposobami działania ruchów społecznych w Europie, głównie tych nowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Uwarunkowania rozwoju ruchów społecznych w Europie w XX w. 2. „Stare” i „nowe” ruchy społeczne: podobieństwa i różnice. 3. „Stare” ruchy społeczne w Europie w II poł. XX – przemiany tożsamości, celów i organizacji. 4. Najważniejsze teorie dotyczące powstania nowych ruchów społecznych – kontekst europejski. 5. Uczestnicy i liderzy nowych ruchów społecznych. 6. Kryteria typologii nowych ruchów społecznych. 7. Współczesne ruchy ekstremistyczne w Europie. 8. Ruchy pacyfistyczne w Europie. 9. Ruchy feministyczne w Europie. 10. Ruchy ekologiczne w Europie. 11. Ruchy alterglobalistyczne w Europie. 12. Nowe ruchy religijne w Europie. 13. Ruchy haktywistyczne w Europie.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca w grupach, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

1. Baumann Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, warszawa 2002.

3. Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.

4. DOKTRYNY I RUCHY WSPÓŁCZESNEGO EKSTREMIZMU POLITYCZNEGO, RED. E. OLSZEWSKI, LUBLIN 2004.

5. DYNAMIKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE RUCHÓW SPOŁECZNYCH, RED. K. GORLACH, P. H. MOONEY, WARSZAWA 2008.

6. Domosławski a., świat nie na sprzedaź. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, warszawa 2004.

7. Gliński P., Polscy zieloni, warszawa 1996.

8. Grefe c., greffrath m., schumann h., czego chcą krytycy globalizacji, kraków 2003.

9.Haktywizm /cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktwizm, e-mobilizacja/, red. m. marczewska-rytko, lublin 2014.

10. Malinowska e., feminizm europejski demokracja parytetowa a polski ruch kobiet, Łódź 2002.

11. MODZELEWSKI W., PACYFIZM I OKOLICE, WARSZAWA 1995.

12. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, kraków 2010.

13. PORTA D., DIANI M., NOWE RUCHY SPOŁECZNE. WPROWADZENIE, KRAKÓW 2009.

14. Tokarczyk R., współczesne doktryny polityczne, wyd. ix, Kraków 1999 /lub inne wydania/

15. Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

1. BARKER E., NOWE RUCHY RELIGIJNE, KRAKÓW 1997.

2. CASTELLS, SIŁA TOŻSAMOŚCI, WARSZAWA 2008.

3. GIDDENS A., EUROPA W EPOCE GLOBALNEJ, WARSZAWA 2009.

4. JAKUBOWSKA U., EKSTREMIZM POLITYCZNY; STUDIUM PSYCHOLOGICZNE, GDAŃSK 2005.

5. LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA M, KONWERTYCI NOWYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH, LUBLIN 2003.

6. STANISZKIS J., WŁADZA GLOBALIZACJI, WARSZAWA 2004.

7. STIGLITZ J., GLOBALIZACJA, WARSZAWA 2004.

8. ŚLUSARCZYK J., RUCH OBROŃCÓW POKOJU W LATACH 1948-1989, WARSZAWA 1996.

9. PUTNAM TONG R., MYŚL FEMINISTYCZNA. WPROWADZENIE, WARSZAWA 2002.

10. ŻUK P., SPOŁECZEŃSTWO W DZIAŁANIU. EKOLODZY, FEMINISTKI, SKLOTERSI, WARSZAWA 2001.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 17:55)