SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiP-HLP-C-1/7-K-S14_genAUMAG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze specyfiką światopoglądowo-artystyczną epoki Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, rolą obu epok w historii literatury, wielogatunkowością i wielostylowością tekstów literackich, z najważniejszymi trendami i nurtami zarówno awangardowo-nowatorskimi, jak i tradycyjnymi – stąd przegląd i analiza najwybitniejszych utworów obu epok, reprezentujących różne rodzaje i gatunki literackie, różną tematykę i problematykę, choć z dominantą aspektu metafizycznego i artystowskiego.

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego kursu z historii literatury polskiej.

Zakres tematyczny

Periodyzacja epok, kwestia nazewnictwa, geografii życia literackiego i instytucji kulturalnych. Rola pokoleń literackich. Ranga programów i manifestów, grup literackich i czasopiśmiennictwa. Światopoglądowo-filozoficzne fundamenty rozwojowe Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Stosunek do sztuki, artysty, cyganerii artystycznej, korespondencji sztuk. Charakterystyka poezji, prozy, dramatu i teatru oraz krytyki literackiej w obu epokach. 

Metody kształcenia

Wykład – wykład informacyjny.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym i ze źródłem ikonograficznym, prezentacja dłuższej wypowiedzi uprzednio przygotowanej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, głos w dyskusji, prezentacja dłuższej wypowiedzi, zdanie egzaminu ustnego sprawdzającego opanowanie wiedzy.

Literatura podstawowa

 1. Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Warszawa 1992.
 2. Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P., Literatura polska XX wieku, Poznań 2005.
 3. Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.
 4. Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1995.
 5. Podraza-Kwiatkowska M., Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.
 6. Tomkowski J., Młoda Polska, Warszawa 2001.
 7. Zawada A., Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Głowiński M., Powieść młodopolska, Kraków 1997.
 2. Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie, Warszawa 1988.
 3. Literatura polska. Młoda Polska, red. J. Kulczycka-Saloni i in., Warszawa 1991.
 4. Makowiecki A. Z., Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971.
 5. Miłosz C., Wyprawa w Dwudziestolecie, Kraków 1999.
 6. Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki, Warszawa 2003.
 7. Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.
 8. Programy i dyskusje literackie Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1977.
 9. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Warszawa 1992.
 10. Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995.

Uwagi

Przewidziano także „lżejszą” formę zaliczenia końcowego tego przedmiotu, tj. zamiast egzaminu – pracę pisemną, niżej punktowaną; w przypadku wyboru pracy pisemnej obowiązuje sylabus przedmiotu uwzględniający ten fakt (dostępny w systemie).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-01-2018 16:27)