SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nacjonalizmy i separatyzmy w Europie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nacjonalizmy i separatyzmy w Europie
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-NSE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
  • dr Wioletta Husar-Poliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką nacjonalizmów i separatyzmów
w Europie – w wymiarze teoretycznym i rzeczywistym – wraz z konsekwencjami, które im towarzyszą lub które generują.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Teoria narodu/narodów 2. Teoria nacjonalizmu/nacjonalizmów 2. Nacjonalizm – charakterystyka zjawiska 3. Aberracje nacjonalizmu: szowinizm, rasizm, ksenofobia, ojkolatria, ojkofobia 4. Specyfika i typologia ruchów separatystycznych 5. Nacjonalizm a separatyzm 6. Szczegółowa analiza wybranych nacjonalizmów: -niemieckiego, - francuskiego, - rosyjskiego, - ukraińskiego, - polskiego, - węgierskiego, - rumuńskiego, - serbskiego, - chorwackiego, - bośniackiego/boszniackiego, - włoskiego, - duńskiego, - szwedzkiego, - fińskiego 7. Szczegółowa analiza wybranych separatyzmów: - szkockiego, - katalońskiego, - baskijskiego, - flamandzkiego, - saamskiego, - bawarskiego, - północnowłoskiego.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja wokół opracowań naukowych, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

U. Altermatt, Sarajewo przestrzega, Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998.

C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007.

K. Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka - nowe wyzwania dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Toruń 2012

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.

B. Grott (red.), Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – Religia – Etos, Kraków 2010.

B. Grott, O. Grott (red.), Nacjonalizmy różnych narodów, perspektywa politologiczno-religioznawcza,

Kraków 2012.

B. Grott, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha,

Warszawa 2014.

E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010.

M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003.

M. Jeziński (red.), Współczesne nacjonalizmy, Toruń 2008.

W. Konarski, Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi, „Forum Politologiczne”, tom V, 2007.

P. Lawrence, Nacjonalizm. Historia i teoria, Warszawa 2007.

M. Manowska, Nacjonalizm w Hiszpanii. Katalonia i Kraj Basków – dwie drogi do niepodległości, Warszawa 2010.

R. Michalak (red.), Religijne determinanty polityki, Zielona Góra 2014.

R. Michalak (red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Zielona Góra 2015.

M. Myśliwiec, Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006

K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009.

A. Walicki, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009.

A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.

R. Wiszniowski, Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii, Warszawa 2013.

Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań 2003.

R. Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.

Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011.

R. Zenderowski, J. Pieńkowski, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1:

Zagadnienia teoretyczne, Warszawa 2014.

„Przegląd Narodowościowy” - nr 1-6.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 19:21)