SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura po roku 1939 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura po roku 1939
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-HL39-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Orientacja w najważniejszych kierunkach rozwoju literatury współczesnej, uzyskanie umiejętności hierarchizowania, systematyzowania i wartościowania zjawisk w jej obrębie.
 2. Poznanie tematyki i problematyki najważniejszych dzieł okresu.

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego kursu z historii literatury polskiej.

Zakres tematyczny

Literatura XX i XXI wieku – najważniejsze zjawiska w dziedzinie poezji, prozy i dramatu, specyfika pokoleń literackich i przełomów.

Metody kształcenia

Metody nauczania teoretycznego (elementy wykładu problemowego, objaśnienia – w przypadku wykładów) i praktycznego (dyskusja, analiza tekstu, prezentacja – na ćwiczeniach).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach (w tym: zabieranie głosu w dyskusji, przygotowanie prezentacji omawiającej wybrany problem), konsultacje, pozytywna ocena z końcowej pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

 1. Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1968.
 2. Burkot S., Literatura polska po 1939, Warszawa 2007.
 3. Burkot S., Proza powojenna 1945-1980. Analizy i interpretacje, Warszawa 1984.
 4. Burkot S., Spotkania z poezją współczesną, Warszawa 1977.
 5. Drewnowski T., Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia. Obiegi wzorce style, Kraków 2004.
 6. Jarosiński Z., Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1997.
 7. Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia. Dyskusje. Bilanse, red. P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kraków 2003.
 8. Maciąg W., Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Wrocław 1992.
 9. Zawada A., Literackie półwiecze 1939-1989, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po poezji i prozie, Kraków 2000.
 2. Drewnowski T., Porachunki z XX wiekiem. Szkice i rozprawy literackie, Kraków 2006.
 3. Kisiel M., Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Katowice 2004.
 4. Pyszny J., Zawada A., Literatura XX wieku, Wrocław 1999.
 5. Sienkiewicz B., Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta, Poznań 1999.
 6. Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.
 7. Stankowska A., Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie”, Kraków 1998.
 8. Stępień M., Dalekie drogi literatury polskiej (szkice o literaturze emigracyjnej), Kraków 1989.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. pracy pisemnej (której przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast egzaminu (wyżej punktowanego), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-01-2018 16:25)