SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stosunki międzyreligijne i międzywyznaniowe w Europie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stosunki międzyreligijne i międzywyznaniowe w Europie
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-SRME-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
  • mgr Katarzyna Kaczmarek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych stosunków międzyreligijnych i międzywyznaniowych w Europie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Kościoły i związki wyznaniowe w Europie – ogólna charakterystyka.
  2. Statystyka współczesnych religii Europy.
  3. Dzieje konfliktów religijnych na kontynencie.
  4. Obecne przemiany religijności.
  5. Państwa a religie: elementy teokracji, formy współdziałania, konflikty.
  6. Społeczne konsekwencje przynależności religijnej.
  7. Religijne czynniki integrujące i dezintegrujące dyskurs społeczny i polityczny.

Metody kształcenia

Indywidualna praca z literaturą, praca w grupie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

Bichta T., Podolak M., Systemy polityczne państw bałkańskich, Lublin 2012.

Drabina J. (red.), Religie a wojna i terroryzm, Kraków 2003.

Dudra S., Cerkiew w diasporze. Z dziejów prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Poznań 2009.

Gowin J., Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół, Kraków 2003.

Grott B. (red.), Religia chrześcijańska a idee polityczne, Kraków 1998.

Guja J. (red.), Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Kraków 2012.

Kempny M., Woroniecka G. (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999.

Kiec O., Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań 2015.

Lewowicki T., Różańska A., Klajmon U. (red.), Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, Cieszyn 2002.

Luckmann T., Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2006.

Malherbe M., Religie ludzkości. Religie i kościoły, Kraków 1995.

Małkiewicz A., Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym, Kraków 2016 (w druku).

Marczewska-Rytko M., Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997.

Michalak R. (red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Sieniawa Żarska 2014.

Michalak R. (red.), Religijne determinanty polityki, Sieniawa Żarska 2014.

Parzymies A. (red.), Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005.

Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995.

Widy-Behiesse M. (red.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-09-2016 18:54)