SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA2: Antropologia kulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA2: Antropologia kulturowa
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FAK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką  antropologii kulturowej, jej  miejscem pośród innych nauk społecznych, zarysem jej  historii, rozwijanych teorii i metod, którymi się posługuje. Kurs ma także za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienie   zróżnicowania  kulturowego świata, pokazać, jak rodziła się  naukowa refleksja nad tym fenomenem i  uzmysłowić, że kultura jest wyróżnikiem gatunkowym rodzaju ludzkiego.  Wykład przedstawia zasadniczo klasyczne nurty w antropologii (wspominając o współczesnych) oraz  podstawowe tematy antropologii.  

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Antropologia jako nauka: przedmiot, zakres badań, antropologia i nauki pokrewne, podstawowe pojęcia i terminy; kultura jako główny przedmiot badań antropologii (geneza, klasyfikacja,  rozwój;  kultura a cywilizacja, kultura i kultury). Zarys rozwoju antropologii kulturowej od ewolucjonizmu do czasów współczesnych. Wczesne szkoły w antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm i jego europejskie szkoły. Francuska szkoła antropologiczna (M. Mauss,  Durkheim, Levy- Bruhl, A. van Gennep). Funkcjonalizm B. Malinowskiego i Radcliffe – Browna. F. Boas i początki antropologii amerykańskiej, szkoła kultury i osobowości (M. Mead, R. Benedict, R. Linton). C. Levy – Strauss  początki antropologii strukturalnej, nowe nurty w antropologii współczesnej, antropologia kognitywna i interpretatywna, antropologia feministyczna, inne).

 

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywność, kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.
 2. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2011.
 3. Han Ch.,  Antropologia społeczna, Kraków 2008.
 4. Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 2000.
 5. Kempny M.,  E. Nowicka, Badanie kultury. Elementy teorii antropologiczne. Kontynuacje. Warszawa 2004.
 6. Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat człowieka  świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.
 7. Mencwel A. (red.), Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.
 8. Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Benedict R.,  Wzory kultury Warszawa 2005.
 2. Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.
 3. Elias N., Przemiany obyczajów w kulturze Zachodu, Warszawa 1980.
 4. Mucha J. (red.) Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 11:54)