SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB2: Psychologia kulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB2: Psychologia kulturowa
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gembara
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy z zakresu psychologiczno-kulturowych aspektów funkcjonowania człowieka.

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu psychologii ogólnej

Zakres tematyczny

1. Zadania psychologii kulturowej.

2. Różnice kulturowe a psychologia.

3. Kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych i wybranych aspektów osobowości.

4. Wpływ kultury na rozwój człowieka.

5. Akulturacja jako zjawisko społeczne.

6. Kultura a psychopatologia.

7. Psychologia kulturowa a twórczość.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, pokaz

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena ze sprawdzianu i aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Matsumoto D., Juang L.(2007), Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Price W.F., Crapo R.H. (2003), Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowska A., Grzymała-Moszczyńska H. (2010), Psychologia międzykulturowa, [W:] Strelau J., Doliński D. (red.) Psychologia Akademicka. Podręcznik. T.2. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Lewicka M.(2012) Psychologia miejsca. Warszawa: SCHOLAR.

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 17:45)