SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB2: Mózg ludzki-procesy psychologiczne i zachowanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB2: Mózg ludzki-procesy psychologiczne i zachowanie
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FMLPZ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w mózgu człowieka i jego strukturą, a także aktualną wiedzą na temat związku między budową struktur mózgowia a procesami psychicznymi - na podstawie, między innymi, przypadków klinicznych zaburzeń funkcji mózgu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Struktura i podstawowe funkcje mózgu; komórki nerwowe i neurotransmisja, przetwarzanie informacji w synapsach; związki między anatomią mózgu zdrowego i chorego a zachowaniem; przykłady zachowań z uszkodzeniami lub dysfunkcjami mózgu na podstawie znanych przypadków klinicznych; mózg a przeżycia świadome; asymetria mózgu; podstawowe procesy poznawcze i wzorce zachowań (zachowania rozrodcze, popędowe i instynktowe); neurobiologia inteligencji; pamięć; emocje; dyscypliny naukowe zajmujące się relacjami mózg-zachowanie.

Metody kształcenia

Opis, metoda przypadków, dyskusja, praca z podręcznikiem akademickim. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia to: zaliczenie kolokwium końcowego, zaliczenie wejściówek, odrobienie nieobecności, aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. Mózg a zachowanie. PWN, 2005
  2. Sadowski, B. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN, 2012
  3. Kalat, J. Biologiczne podstawy psychologii. PWN, 2006

Literatura uzupełniająca

  1. Longstaff, A. Neurobiologia, krótkie wykłady. PWN, 2002.
  2. Jodzio, K. Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcja funkcji wykonawczych. Scholar, 2008.
  3. Ingram, I. Płonący dom. Odkrywając tajemnice mózgu. Prószyński i S-ka, 1996
  4. Gazzaniga, M. Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Smak słowa, 2011
  5. Damasio, A. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Rebis, 2016.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-10-2016 10:41)