SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening interpersonalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening interpersonalny
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-TI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozszerzenie wiedzy na temat sposobów rozpoznawania i analizowania procesów własnych w odniesieniu do funkcjonowania w grupie/ społeczeństwie; rozpoznawanie i diagnozowanie mechanizmów psychologicznych i procesów zachodzących pomiędzy członkami grupy.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu psychologii społecznej, podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Zakres tematyczny

Poszerzanie samoświadomości i umiejętności  analizowania siebie w sytuacjach społecznych. Doświadczanie wglądów we własne doświadczenia w relacjach z innymi ludźmi. Gromadzenie samowiedzy w oparciu o przeżycia doświadczone w sytuacji kontaktu z grupą. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój. Wzmacnianie postawy samokontroli i tendencji do planowania i realizowania konstruktywnych zmian we własnym zachowaniu społecznym. Rozwój kompetencji  w zakresie: uważnego słuchania, wypowiadania opinii, przekazywania i przyjmowania krytyki i uczuć niezadowolenia. Umiejętność doświadczania frustracji i radzenie sobie z nią. Formowanie postaw wobec wartości moralnych i społecznych. Trenowanie umiejętności pokonywania barier interpersonalnych.

Metody kształcenia

Trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności komunikowania się i wyrażania własnego zdania oraz własnych emocji, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna oparta na autoanalizie.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      Jedliński K. [red.], (2008), Trening interpersonalny, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B

2.      Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008

3.      Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk 2006

4.      Myers D., Psychologia społeczna. Poznań 200

Literatura uzupełniająca

1.      Oyster C.K., Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 13:37)